Detall

Facultatiu Especialista d'Àrea en el Servici d'Urgències.


 • Descripció

  Facultatiu Especialista d'Àrea en el Servici d'Urgències.


 • Organisme


  Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Sanitat
  General Elorza, 32 - Planta 1ª
  33001 Oviedo
  Tel. 985 10 55 00/5500
  Fax 985 10 65 12
  Web http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.6308467819820cb483d97260bb30a0a0/?vgnextoid=bcc20cbf9e21b010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&vgnextchannel=bcc20cbf9e21b0


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  1. Ostentar la titulació i l'especialitat requerida per a accedir a la plaça que es convoca.
  2. Complir els requisits previstos en l'article 30.5, en relació amb l'article 33 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, per la qual s'aprova l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut.
  3. No ostentar la condició de personal estatutari fix en la categoria i especialitat corresponent a la plaça objecte d'aquesta convocatòria.

  Els requisits expressats s'hauran de reunir a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds i mantindre's fins al moment que s'expedisca el corresponent nomenament.

  Els requisits de l'apartat 1, així com els de nacionalitat i edat de l'apartat 2 hauran de ser expressament acreditats mitjançant la presentació del títol i del DNI o document anàleg, degudament compulsats.

  La falta d'acreditació dels esmentats requisits dins del termini anteriorment assenyalat serà causa d'exclusió de l'aspirant, o si és el cas, a la rescissió del nomenament, si la no acreditació fóra apreciada després de la seua formalització.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Les persones interessades hauran d'omplir model de sol·licitud (annex II).

  La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:
  - Currículum personal i documentació acreditativa dels mèrits al·legats. L'ordenació d'ambdós s'haurà d'adequar a l'estructura de valoració de mèrits del Barem de Mèrits per a Personal Facultatiu d'Emergències contingut en l'annex IV del vigent pacte sobre contractació temporal del Servei de Salut del Principat de Astúries.

  No seran valorats els mèrits al·legats que no s'acrediten documentalment. A aquests efectes, tota còpia de document presentada haurà d'estar degudament compulsada.

  Per a l'acreditació de l'experiència professional es requerirà acompanyar certificació de serveis prestats en l'especialitat, no tenint validesa a aquests efectes el document relatiu al nomenament subscrit.


 • Lloc de presentació

  - En la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú:

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol Administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars de Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I preferentment en:

  -En el Registre de l'Hospital de Jarrio

  En cas de presentar la sol·licitud per algun dels mitjans previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la persona interessada haurà de remetre una còpia del resguard del registre al número de fax 985 473 367, així com currículum escanejat a la següent adreça de correu electrònic: recursoshumanos.gae1@sespa.es.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.2d7ff2df00b62567dbdfb51020688a0c/?vgnextoid=bc76bd1e7f5d6410VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=0bb74bf56f4e2210VgnVCM10000097030a0aRCRD


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar