Detall

Director/a de comunicació i activitats musicals


 • Descripció

  Director/a de comunicació i activitats musicals


 • Organisme

  Diputació Provincial de València
  Palau de Batlia
  Plaça de Manises, 4
  46003 València
  Tel:902 46 02 02


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un dels restants estats membres de la Unió Europea. Igualment serà aplicable, siga quina siga la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les quals exercien en el cas del personal laboral, en què haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut
  sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de llicenciat en Ciències de la Informació, Periodisme, o Grau en Periodisme més màster oficial universitari de nivell acadèmic o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds. Si és el cas, l'equivalència s'haurà d'aportar per l'aspirant mitjançant certificat expedit a aquest efecte per l'administració competent.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació o convalidació, si és el cas.
  L'incompliment per part dels aspirants d'aquests requisits i condicions comportarà l'exclusió del procés de contractació.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  En les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria, que hauran d'estar degudament emplenades, les persones candidates manifestaran que reuneixen els requisits de participació exigits en la base tercera, referits a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds es dirigiran al president de la Diputació.

  Tots els aspirants hauran d'omplir el model original de sol·licitud que es troba en la pàgina web: www.dival.es/personal o recollir aquest model original en el Registre General de la Diputació o en el Punt d'Atenció i Informació del Departament de Personal (carrer Hugo de Moncada, 9, València).

  Junt amb la sol·licitud hauran d'acompanyar:
  a) curriculum vitae.
  b) Documentació per a la valoració dels mèrits professionals.
  c) Projecte de programació musical.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General (palau de la Batlía, carrer Serrà, núm. 2, València), o en els llocs que determina l'article 38.4 de la vigent Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.dival.es/es/personal/content/convocatories-de-contratacio-temporal-en-execucio


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar