Detall

Facultatiu Especialista de Dermatologia Medicoquirúrgica i Venereologia


 • Descripció

  Facultatiu Especialista de Dermatologia Medicoquirúrgica i Venereologia


 • Organisme

  Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Salut (SESPA)
  Plaza del Carbayón, 1-2
  33001 Oviedo
  985 10 85 00
  Tel:985 10 85 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, la d'algun país membre de la Unió Europea, o la d'algun país inclòs en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els que s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  b) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del nomenament.
  c) Estar en possessió del Títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia o Llicenciat en Medicina, així com estar en possessió del Títol de l'especialitat de Dermatologia Medicoquirúrgica i Venereologia expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència o per algun dels Estats membres de la Unió Europea, o d'altres Estats, vàlidament homologats a Espanya.
  d) No ostentar la condició de personal estatutari fix en la categoria i especialitat corresponent a la plaça objecte d'esta convocatòria, ni la condició de personal fix o propietari, en els règims laboral o funcionari, en la dita categoria i especialitat.

  La falta d'acreditació dels esmentats requisits dins del termini anteriorment assenyalat serà causa d'exclusió de l'aspirant, sense possibilitat d'esmena posterior.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  - Nomenament estatutari interí.
  - Àrea Sanitària VI de l'Hospital del Oriente d'Astúries.


 • Documentació / Informació

  Els interessats hauran d'omplir model de sol·licitud (annex II) dirigida a la Gerencia del Área Sanitaria IV, en el Hospital del Oriente de Asturias.

  A la sol·licitud s'adjuntarà la documentació següent:

  - Currículum personal i documentació acreditativa dels requisits exigits, així com dels mèrits al·legats, en document original o còpia degudament compulsada. L'ordenació d'ambdós haurà d'adequar-se a l'estructura de valoració de mèrits del Barem de Mèrits per a Personal Facultatiu Sanitari d'Atenció Especialitzada contingut en l'annex I del vigent Pacte sobre contractació temporal del Servici de Salut del Principat d'Astúries.
  - Certificacions acreditatives dels mèrits al·legats, emeses per la Gerència/Direcció del centre on s'haja exercit l'activitat.

  No seran valorats els mèrits al·legats que no s'acrediten documentalment. A estos efectes, tota còpia de documents presentada haurà d'estar degudament compulsada.

  Per a l'acreditació de l'experiència professional es requerirà acompanyar certificació de servicis prestats en l'especialitat, i no tindrà validesa a estos efectes el document relatiu al nomenament subscrit.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Àrea Sanitària VI, ubicat en l'Hospital de l'Orient d'Astúries o per qualsevol dels mitjans establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE de 2/10/2015), i en este cas, hauran de remetre una còpia del resguard del registre al número de fax 985 84 15 50 o bé al correu electrònic gerencia.area6@sespa.es


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.2d7ff2df00b62567dbdfb51020688a0c/?vgnextoid=bc76bd1e7f5d6410VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=0bb74bf56f4e2210VgnVCM10000097030a0aRCRD


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.