Detall

Treballador/a social


 • Descripció

  Treballador/a social


 • Organisme

  La Pobla de Vallbona
  Avinguda de Colom, 93
  Tel:962760050
  Fax:962760026


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol o tindre la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea, ser cònjuge (sempre que no s'estiga separat de dret), o descendent del cònjuge d'espanyol o d'un nacional de qualsevol estat de la Comunitat Europea, sempre que estos descendents siguen menors de vint-i-un anys o majors d'esta edat, o bé pertànyer a algun país amb què la Comunitat Europea tinga firmat algun tractat, ratificat per Espanya, sobre la lliure circulació de treballadors/ores.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol de Diplomatura o Grau en Treball Social o equivalent o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En tot cas, l'aportació i acreditació de les possibles equivalències corresponen a l'interessat.
  d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb el desenrotllament de les funcions corresponents.
  e) No trobar-se immers en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al servici de les Administracions Públiques.
  f) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per al desenrotllament de funcions públiques.
  g) Posseir capacitat funcional per a l'exercici de les tasques objecte del treball per al qual es convoca esta borsa.
  h) No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb l'art. 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció de l'art. 1.8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.


 • Taxa ordinària

  50,00 €


  Descripció de la taxa

  S'exigirà en règim d'autoliquidació i cal fer l'ingrés corresponent en qualsevol entitat bancària autoritzada o en l'Oficina Ajunta't a través de targeta de crèdit. No s'admetrà un altre tipus de pagament dels drets d'examen. L'imprés d'autoliquidació ho facilitarà l'Oficina Ajunta´t presencialment o prèvia petició, per correu electrònic dirigit a recaudacion@lapobladevallbona.es


 • Places

  Descripció de les places

  Nomenament funcionari interí


 • Documentació / Informació

  El model de sol·licitud, que figura com a annex en estes bases de selecció, es facilitarà en les oficines municipals, i s'hauran de presentar per duplicat. Este imprés també es pot obtindre a través d'Internet en la pàgina web: www.lapobladevallbona.es.

  Junt amb la sol·licitud de participació, els interessats hauran d'acompanyar la documentació següent (original i còpia compulsada):
  a) Un resguard original acreditatiu del deute de la taxa corresponent.
  b) DNI original: cal mostrar-ho en el moment de presentar la instància o adjuntar-ho en cas de presentar-ho per un altre mitjà, a l'efecte que l'ajuntament comprove els antecedents de possibles delictes sexuals.
  c) Certificat de diversitat funcional en aquells casos en què es requerisca una adaptació de temps i mitjans.


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'entrada de l'Ajuntament o en qualsevol dels registres enumerats en l'articule 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. En cas de presentar la sol·licitud per algun dels mitjans que preveu esta llei, les persones aspirants han de remetre un fax a l'Ajuntament (dirigit al departament de Recursos Humans fax 962 76.00.26) o un correu electrònic a personal@lapobladevallbona.es, en el qual han de comunicar la presentació de la sol·licitud i adjuntar una còpia de la instància presentada i segellada per l'organisme corresponent.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.lapobladevallbona.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar