Detall

Direcció de Servei de Medicina Interna.- Hospital Arnau de Vilanova .- (núm. plaça 20154)


 • Descripció

  Direcció de Servei de Medicina Interna.- Hospital Arnau de Vilanova .- (núm. plaça 20154)


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Concurs : (Nomenament de la comissió de valoració)

 • Procés selectiu

  CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol de llicenciat o graduat en Medicina i tindre el corresponent títol de metge especialista expedit, homologat i convalidat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.


 • Requisits especifics

  Els aspirants que opten a la plaça de cap de secció d'Urgència Hospitalària han de tindre el títol de llicenciat o graduat en Medicina i tindre la plaça en propietat en la categoria a la qual concursen.


 • Requisits generals

  Podran participar en aquesta convocatòria els facultatius amb nomenament de personal estatutari fix que tinguen plaça en l'especialitat a la qual es concurse en les institucions sanitàries de la Seguretat Social, així com els facultatius amb nomenament de funcionari de carrera, o laboral fix, que presten serveis en hospitals de titularitat pública amb programa acreditat per a la docència per la comissió nacional de l'especialitat corresponent.

  Requisits exigits:
  a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea o reunir algun dels requisits establits en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, referit a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  b) Tindre la titulació corresponent.
  c) Tindre la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del nomenament corresponent.
  d) No haver sigut separat del servei, mitjançant un expedient disciplinari, en qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni trobar-se inhabilitat, amb caràcter ferm, per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la professió corresponent.
  e) No superar l'edat de jubilació.


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen participar en el concurs hauran d'aportar l'oportuna sol·licitud d'acord amb el model que figura com a annex II a esta convocatòria.

  Documents que cal aportar junt amb la instància:

  a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  b) Fotocòpia compulsada del títol de l'especialitat.
  c) Currículum professional on consten els mèrits valorables, de conformitat amb el barem establit en l'annex III de la convocatòria, i documentació acreditativa.
  l'acreditació dels mèrits valorables segons barem han d'efectuar-se en document original o fotocòpia compulsada.
  Amb relació als treballs i publicacions científiques és podrà aportar fotocòpia sempre que s'especifique la ressenya de la publicació o certificació acreditativa del centre o institució organitzadora, en el cas que és tracte d'aportacions a reunions científiques que no hagen sigut publicades.
  La Comissió de Valoració podrà requerir els interessats per a qualsevol tipus d'aclariment que sobre la documentació presentada plantegen, i estos estaran obligats a facilitar-li-la.
  En el cas que el requeriment no seguisca lligues no és valorarà el mèrit corresponent.
  La Comissió de Valoració només podrà valorar o sol·licitar aclariments sobre mèrits al·legats pels concursants junt amb la instància.
  Pel que fa als mèrits al·legats, és valoraren els realitzats referits al dia de la publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  d) Projecte tècnic relacionat amb la gestió de la unitat assistencial a la qual opta.


 • Lloc de presentació

  Unitats de registre de les direccions territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i salut Pública en:

  Alacant (c/ Girona, 26),
  Castelló de la Plana (pl. Hort Corders, 12)
  València (Gran Via Ferran el Catòlic, 74)
  i Gerència d'Àrea d'Alcoi (plaça d'Espanya, 2)

  Així mateix, també per mitjà de qualsevol de les formes previstes en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i D.D. única, fent constar de forma expressa i concreta la plaça a la qual es desitja optar


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es/web/dgrhs/jefaturas-asistenciales


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar