Detall

Auxiliar Administratiu (E100).


 • Descripció

  Auxiliar Administratiu (E100).


 • Organisme


  Govern de la Rioja: Conselleria de Salut
  Villamediana, 17
  26071 Logronyo
  Tel.: 941 291 396
  Fax: 941 291 341
  Web:http://www.larioja.org/estructura_gobierno/index.htm


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Correcció d'errors (bases)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.

  b) Tindre la nacionalitat espanyola. També podran participar, en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, a excepció d'aquelles ocupacions que directament o indirectament impliquen una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos generals de l'Estat i de les administracions públiques:

  1. Les persones nacionals dels estats membres de la Unió Europea.

  2. El cònjuge de les persones espanyoles i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separades de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els seus descendents menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que siguen dependents.

  3. Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.

  Les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i que sol·liciten participar en este procés selectiu han de saber que, amb la seua sol·licitud, declaren que complixen tots els requisits establits en estes bases.

  c) Estar en possessió del Certificat d'escolaritat, amb reconeixement oficial i validesa en tot el territori espanyol o en condicions d'obtindre'l dins del termini de presentació d'instàncies.

  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, hauran de presentar la documentació que acredite el seu reconeixement oficial i validesa en tot el territori espanyol.

  d) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del corresponent nomenament.

  e) No haver sigut separades del servici, per mitjà d'expedient disciplinari, de qualsevol servici de Salut o Administració Pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni trobar-se inhabilitades amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la corresponent professió.

  En el cas de les persones nacionals dels altres estats diferents de l'espanyol, no trobar-se inhabilitades, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o servicis públics en un estat membre, ni haver sigut separades per sanció disciplinària d'alguna de les seues administracions o servicis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.

  f) No posseir plaça en propietat en la categoria convocada (o equivalent) com a personal estatutari fix a la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas que, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i sempre abans de la presa de possessió com a personal estatutari fix en el Servici de Salut de la Rioja, la persona interessada haja pres possessió en plaça corresponent a la mateixa categoria o equivalent d'un altre servici de salut com a conseqüència d'un procés selectiu concurrent amb l'actual, podrà prendre possessió de la plaça guanyada en este procés sempre que renuncie al seu nomenament anterior de personal estatutari fix.

  L'esmentada renúncia ha de ser acceptada pel Servici de Salut corresponent i vàlida en data anterior a la de la presa de possessió.

  g) Haver abonat la taxa corresponent.


 • Taxa ordinària

  32,47 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa podrà realitzar-se:

  a) Per via telemàtica: junt amb la sol·licitud, a través de la seu electrònica de l'Administració General de la Comunitat Autònoma de La Rioja: www.larioja.org/empleopublico.
  Quan la presentació de la sol·licitud i el pagament de la taxa per inscripció en proves d'accés a la funció pública es realitzen conjuntament de forma telemàtica, serà aplicable la deducció de la taxa indicada en la base 3.2, procedint abonar la mateixa per la quantia de 29,47 euros

  b) Presencial: quan el pagament de la taxa es realitze de forma no telemàtica, presentant obligatòriament la sol·licitud per via telemàtica, no procedirà aplicar la deducció de la taxa a què es referix la base 3.2, per la qual cosa la seua quantia serà de 32.47 euros. En este cas, l'import indicat serà ingressat en el compte 2085.5651.38.0330203405, d'Ibercaja, efectuant-se directament en qualsevol oficina d'esta entitat o per mitjà de transferència des de qualsevol altra entitat financera. En el justificant de l'ingrés hauran de fer-se constar les dades següents:
  1r El codi: E100.
  2n DNI O NIE de la persona aspirant.
  3r El nom i cognoms de la persona aspirant.
  4t L'import de 32,47 euros.

  Als efectes de considerar correcte i realitzat el pagament d'acord amb el que preveu la base 3.1 de la present resolució, en el justificant hauran de constar les quatre dades assenyalats i el dit document haurà d'adjuntar-se telemàticament a la sol·licitud telemàtica.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  - Torn accés lliure: 3 places.
  - Torn persones amb discapacitat: 1 plaça.

  En el cas que la plaça reservada a persones amb discapacitat no siga coberta s'acumularà a les d'accés lliure.


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen participar en estes proves selectives hauran de presentar la sol·licitud telemàtica i abonar la taxa per inscripció.

  La presentació de sol·licituds haurà d'efectuar-se, exclusivament, per procediments telemàtics a través de la seu electrònica de l'Administració General de la Comunitat Autònoma de la Rioja: www.larioja.org/empleopublico. En el cas de modificació, s'haurà de presentar una nova sol·licitud anul·lant prèviament l'anterior.

  Una vegada omplida i remesa correctament la sol·licitud per via telemàtica, el sistema generarà un justificant de recepció amb data i número de registre d'entrada que acreditarà que la sol·licitud ha sigut enviada correctament. Només en este cas s'entendrà correctament enviada la sol·licitud telemàtica.

  Persones amb discapacitat:
  Les persones que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent (33%) podran optar tant a les places oferides del sistema general d'accés lliure, així com a la plaça reservada a persones discapacitades. L'opció, per un només dels torns, hauran de fer-la constar en el moment de presentar la sol·licitud telemàtica de participació en les proves selectives, en la casella habilitada a este efecte. Si no es marca cap opció en la sol·licitud, o havent-la marcat l'opció a places de promoció interna o a la reservada a persones discapacitades, si la persona sol·licitant no reunix tots i cada un dels requisits exigits en estes bases i en la normativa que s'aplique, s'entendrà que opta a les places d'accés lliure.


 • Lloc de presentació

  La presentació haurà d'efectuar-se exclusivament per procediments telemàtics.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.larioja.org/empleo-publico/es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.