Detall

Agent de policia local


 • Descripció

  Agent de policia local


 • Organisme

  Alzira
  c/ Sant Roc, 6
  Tel:962400450
  Fax:962405917


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases

 • Termini

  PENDENT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits especifics

  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potència/pes no superior a 0,16 Kw/Kg.
  - No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre cancel·lats.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.

  b) Estar en possessió del títol de Batxiller o equivalent

  c) Haver complit díhuit anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.

  d) Tindre una estatura mínima de 1,65 metres per als hòmens i 1,60 per a les dones.

  e) No haver sigut separat del servici de qualsevol de les administracions públiques, en virtut d'expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets de participació podran fer-se efectius:

  - A través del Portal d'Autoliquidacions de l'Ajuntament d'Alzira, https://autoliquidacions.alzira.es/.
  - Amb targeta bancària, en la CLAU, en el moment de presentar la sol·licitud de participació.
  - En efectiu en la Tresoreria Municipal (1a. Planta de la Casa Consistorial).

  Número de compte: 2077-0103-53-3102042166.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Torn lliure: 1
  Torn mobilitat: 1


 • Documentació / Informació

  Qui desitge participar en les corresponents proves d'accés haurà de sol·licitar-ho, per mitjà dels models d'instància que es facilitarà en el Registre d'Entrada o en la pàgina web municipal.
  Les sol·licituds es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència d'este ajuntament.

  A la dita instància hauran d'adjuntar, en tot cas:

  - Justificant acreditatiu d'haver efectuat el pagament dels drets d'examen, que s'establisca de conformitat amb l'ordenança fiscal d'este Ajuntament que es trobe en vigor, reguladora de la taxa per a la realització de proves selectives d'accés a la funció pública.

  Quan estiga prevista la realització de proves físiques, certificat mèdic en model oficial, o còpia confrontada (1), emés dins del termini de presentació d'instàncies, en el qual es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l'accés a categoria que corresponga, així com que no es troben impedits o incapacitats per a l'accés a la funció pública, de conformitat amb l'art. 6.4 del Decret 88/2001, de 24 d'abril.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament, situat en la planta baixa de la Casa Consistorial (carrer Sant Roc, número 6) d'esta localitat, o en qualsevol de les formes que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener (d'ara en avant LRJPAC). En el cas que no present en el registre d'entrada d'este Ajuntament sinó en altres registres admissibles, s'haurà de remetre dins del termini de presentació fax al número 962401391, amb indicació de la dita circumstància i identificació de l'aspirant.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/es/empleo-publico/personal-de-plantilla/item/291-16-16-3744-16-agente-policia


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: Bases

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar