Detalle Empleo Publico

Concurs de directors de centres docents públics de la Generalitat.

Codi SIA: 64544
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Etapa actual: Nomenament
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Concurs específic de mèrits
Prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Titulacions: Sense especificar
Grup: Sense especificar

Requisits

Les persones aspirants hauran de posseir en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, a més dels requisits generals establits per al personal funcionari, els requisits específics següents: a) Tindre una antiguitat de, almenys, cinc anys com personal funcionari de carrera en la funció pública docent. b) Haver impartit docència directa com personal funcionari de carrera, durant un període de com a mínim cinc anys, en alguna de les ensenyances de què oferix el centre a què s'opta. c) Estar en possessió de la certificació acreditativa d'haver superat un curs de formació sobre el desenrotllament de la funció directiva. d) Així mateix, i per a poder complir a l'Orde 90/2013, de 6 de novembre, el candidat o candidata que no tinga destinació definitiva en el centre a què opta haurà d'acreditar la capacitació en valencià abans de l'un de juliol de 2017. Les habilitacions i acreditacions de directors o directores de centres públics expedides amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa es consideraran equivalents a la certificació acreditativa d'haver superat el curs de formació abans mencionat. Ara bé, durant els cinc anys següents a la data d'entrada en vigor de la dita Llei Orgànica, no es considerarà requisit imprescindible la seua possessió per a poder participar en estos concursos de mèrits. No obstant això, d'acord amb la disposició transitòria única, apartat tres del Reial Decret 894/2014, de 17 d'octubre, durant els cinc anys següents a la data d'entrada en vigor de la Llei Orgànica 8/2013, es continuaran organitzant programes de formació inicial per l'Administració educativa per al nomenament en el lloc de director o directora dels que no acrediten competències directives per al desenrotllament de la funció directiva.

Etapa actual:

Nomenament

Publicació

Documentació

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Nomenament

Data de publicació: 26-06-2017

Resolució d'al·legacions

Data de publicació: 23-03-2017

Resolució d'al·legacions

Data de publicació: 10-03-2017

Llista provisional - Al·legacions

Data de publicació: 24-02-2017

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 30-01-2017

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 30-01-2017

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 24-01-2017

Correcció d'errors (nou termini)

Data de publicació: 19-01-2017

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 16-01-2017

Tornar al llistat d'etapes

Nomenament

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.