Detall

Concurs de directors de centres docents públics de la Generalitat.


 • Descripció

  Concurs de directors de centres docents públics de la Generalitat.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AVDA. CAMPANAR, 32
  46015 Valencia


 • Etapa Actual

  Adjudicació i Nomenament : [Nomenament]

 • Procés selectiu

  CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Requisits especifics

  Les persones aspirants hauran de posseir en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, a més dels requisits generals establits per al personal funcionari, els requisits específics següents:

  a) Tindre una antiguitat de, almenys, cinc anys com personal funcionari de carrera en la funció pública docent.
  b) Haver impartit docència directa com personal funcionari de carrera, durant un període de com a mínim cinc anys, en alguna de les ensenyances de què oferix el centre a què s'opta.
  c) Estar en possessió de la certificació acreditativa d'haver superat un curs de formació sobre el desenrotllament de la funció directiva.
  d) Així mateix, i per a poder complir a l'Orde 90/2013, de 6 de novembre, el candidat o candidata que no tinga destinació definitiva en el centre a què opta haurà d'acreditar la capacitació en valencià abans de l'un de juliol de 2017.

  Les habilitacions i acreditacions de directors o directores de centres públics expedides amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa es consideraran equivalents a la certificació acreditativa d'haver superat el curs de formació abans mencionat.

  Ara bé, durant els cinc anys següents a la data d'entrada en vigor de la dita Llei Orgànica, no es considerarà requisit imprescindible la seua possessió per a poder participar en estos concursos de mèrits.

  No obstant això, d'acord amb la disposició transitòria única, apartat tres del Reial Decret 894/2014, de 17 d'octubre, durant els cinc anys següents a la data d'entrada en vigor de la Llei Orgànica 8/2013, es continuaran organitzant programes de formació inicial per l'Administració educativa per al nomenament en el lloc de director o directora dels que no acrediten competències directives per al desenrotllament de la funció directiva.


 • Documentació / Informació


  Les persones aspirants a participar en el present procediment hauran d'omplir una instància ajustada al model que figura com annex II d'esta resolució, en la qual podran sol·licitar fins a un màxim de 2 centres, per orde de prioritat, dels relacionats en l'annex I-a), I-b) o I-c).

  El model d'instància es troba a disposició dels interessats en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es).

  Les persones aspirants hauran d'acompanyar a la instància de sol·licitud la documentació següent:

  a) Original o fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, conforme es determina en el barem de l'annex IV. En cada un dels documents que presenten a estos efectes, els aspirants hauran d'indicar l'apartat i subapartat del barem a què es referix. Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d'un apartat o subapartat. Aquells mèrits al·legats i no justificats documentalment o aquells documents que no tinguen les dades ressenyats anteriorment no seran tinguts en compte.
  Es faculta a les secretaries dels centres per a efectuar les corresponents compulses del personal destinat en el centre d'acord amb la Circular 5/99, de 14 de juny, de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
  L'administració podrà requerir als participants, en qualsevol moment, perquè justifiquen aquells mèrits sobre els quals es plantegen dubtes o reclamacions.
  b) Full d'autobaremació, degudament omplit, d'acord amb el model de l'annex V d'esta convocatòria.
  c) Un exemplar del projecte de direcció per cada un dels centres a què s'aspira ajustat al que establix l'annex III d'esta convocatòria.

  Per a complir al que establixen els articles 127 c) i 129 f) de la LOE, les persones aspirants hauran de presentar en la secretaria de cada un dels centres a què opten, dos exemplars del projecte de direcció relatiu a eixe centre, acompanyats de còpia de la sol·licitud de participació en la convocatòria, en el termini de cinc dies lectius després de finalitzar el termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  En els llocs i forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú:

  a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I preferentment a:

  El Registre de La Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a l'àmbit del qual pertanga el centre a què s'opta (annex VIII).

  En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud i la documentació que l'acompanye en una oficina de Correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel personal funcionari de Correus abans de ser certificada. Si no es fa d'esta manera es considerarà presentada en la data d'entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior. En tot cas, si es presenta la sol·licitud en lloc diferent de la corresponent Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, s'avançarà per fax a esta una còpia de la sol·licitud presentada, degudament segellada i datada.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/convocatoria-seleccion


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar