Detall

Cos superior tècnic d'administració general, A1-01, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. (Convocatòria 22/15)


 • Descripció

  Cos superior tècnic d'administració general, A1-01, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. (Convocatòria 22/15)


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior y Administració Pública
  C/ CASTÁN TOBEÑAS,77. CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 DE OCTUBRE-TORRE 4
  46018 Valencia (Valencia)


 • Etapa Actual

  Concurs : Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  1.Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu.
  2. Edat: tindre 16 anys i no haver aconseguit l'edat de jubilació.
  3. Titulació: estar en possessió del títol universitari de doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, o equivalent o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari o complides les condicions per a obtindre abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que ho acredite.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.
  4. Capacitat: posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a les quals es pretén accedir


 • Taxa ordinària

  28,19 €


  Descripció de la taxa

  S'ingressaran en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa es justificarà per mitjà del justificant oportú que l'entitat bancària emetrà atenent a la modalitat de pagament triada per la persona aspirant


 • Exempció / Reducció taxes

  1. Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat d'Exempcions «Discapacitats» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  2. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat d'Exempcions «Família Nombrosa Especial» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  3. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50% de l'import total de la taxa. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat d'Exempcions «Família Nombrosa General» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  4. Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten esta condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat «altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  5. S'aplicarà una bonificació del 10% de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  22

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 20
  - Torn persones amb diversitat funcional: 2


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en estes proves selectives hauran d'omplir la sol·licitud d'una de les formes següents:

  1. Sol·licitud presencial: a través del model que figura en l'annex IV i que els serà facilitada en les oficines públiques que es relacionen en l'annex V o en el portal de l'administració de la Generalitat «Http:// www.gva.es» (apartat: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Direcció General de Funció Pública, Oposicions i concursos).

  2. Sol·licitud telemàtica: a través del formulari habilitat en el portal de l'administració de la Generalitat «Http://www.gva.es» (apartat: Atenció al ciutadà, Guia PROP, ocupació pública, Descripció: "Cos Superior Tècnic d'Administració General, A1-01, Convocatòria 22/15", tramitar amb certificat)


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds hauran de presentar-se d'una de les formes següents:
  1. Sol·licitud presencial, es presentarà la sol·licitud per les persones interessades en les oficines públiques relacionades a continuació:
  Oficines Prop Alacant
  - Alacant - C. Churruca, 29 - 03003
  - Alacant - Rambla de Méndez Núñez, 41, - 03001
  - Benidorm - Foietes - Colònia de Madrid, Av. Beniardà, 61 - 03500
  - Elx - Pl. de la Mercé, 5 - 03202
  - Elda - Pl. Constitució 1. 03600
  - Orihuela - C. López Pozas, s/n - 03300
  - Torrevieja - C. Germans Bazán, 6, baixos - 03181

  Oficines Prop Castelló
  - Germans Bou - Castelló - Av. Germans Bou, 47 - 12003
  - Carrer Major núm. 76 - Castelló - 12001
  - Avinguda del Mar - Castelló - Av. del Mar, 16 - 12003
  - Vila-real - C. Josep Ramón Batalla, 38 - 12540
  - Vinaròs - Plaça de Jovellar, 2 - 12500
  - Segorbe - Plaça de l'Almodí, 1 - 12400
  Oficines Prop València
  - Gregori Gea I - València - C. Gregori Gea, 27 - 46009
  - Gregori Gea II - València - C. Gregori Gea, 14 . 46009
  - CENTRE - València - Av. Baró de Càrcer, 36, 46001
  - Alzira - Pl. Casassús, 1 - 46600
  - Ontinyent - C/ Mayans, 19 - 46870
  - Port Sagunt - Pl. Ramón de la Sota, s/n (Edifici Rotonda) - 46520
  - Requena - Pl. Consistorial, 2 - 46340
  - Safor (Gandia) Av. República Argentina, 28 - 46700
  - Sagunt - Camí Reial, 65-67 - 46500
  - Xàtiva - Albereda de Jaume I, 35, 32 - Xàtiva, 46800
  - Ciutat Administrativa 9 d'octubre - C/ Castán Tobeñas, 77. Torre 1 i 4

  També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  2. Sol·licitud telemàtica, es presentarà la sol·licitud per les persones interessades a través d'Internet per mitjà de la firma electrònica, una vegada omplit el formulari i realitzat el pagament telemàtic de la taxa. No seran vàlides aquelles sol·licituds que encara que hagen sigut pagades no han sigut firmades electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=64569


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar