Detall

Administratiu (Escala de Transcriptors).


 • Descripció

  Administratiu (Escala de Transcriptors).


 • Organisme

  Parlament de Canàries
  Carrer Teobaldo Power, 7, 38002 Santa Cruz de Tenerife
  Tel:922 473 300
  Fax:922 473 400


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  Per a prendre part en el concurs-oposició serà necessari reunir els requisits següents:
  1. Posseir la nacionalitat espanyola, ser major d'edat i no haver aconseguit l'edat de jubilació prevista legalment.
  2. Estar en possessió del títol de Batxillerat Unificat Polivalent, Formació Professional de segon grau o titulació equivalent.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.
  3. No patir malaltia o discapacitat que impedisca l'exercici de les funcions corresponents.
  4. No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import de la taxa es farà efectiu per mitjà d'ingrés o transferència al compte del Parlament de Canàries en l'entitat bancària "La Caixa": ES 2721005420430200026358, fent constar com a observació la indicació "C. Transcriptors-accés lliure", i el nom i cognoms dels aspirants.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Els que desitgen participar hauran de dirigir sol·licitud al Lletrat-Secretari General del Parlament de Canàries, en instància segons model que s'adjunta com a annex IV i que podran descarregar-se de la pàgina web del Parlament de Canàries (www.parcan.es).

  A la instància s'adjuntaran els documents següents:
  1. Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.
  2. Fotocòpia del resguard de l'imprés d'ingrés o de la transferència que s'haja utilitzat per a fer efectius els drets d'examen, on ha de constar expressament el nom i cognoms de l'aspirant.
  3. Fotocòpia compulsada del títol que s'al·legue en la sol·licitud.


 • Lloc de presentació

  En el registre auxiliar de personal, siti al carrer Teobaldo Power, 7, 3r pis, codi postal 38002, Santa Cruz de Tenerife, de dilluns a divendres, laborables, de 9.00 a 14.00 hores.

  Igualment podran presentar-se de la forma prevista en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Si s'opta per la presentació de la sol·licitud en lloc diferent del Registre Auxiliar del Parlament de Canàries, hauran de comunicar esta circumstància al Parlament de Canàries, a través de correu electrònic: personal@parcan.es o qualsevol altre mitjà que quede constància.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.parcan.es/anuncios/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar