Detall

Facultatius Especialistes d'Àrea.


 • Descripció

  Facultatius Especialistes d'Àrea.


 • Organisme


  Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Sanitat
  General Elorza, 32 - Planta 1ª
  33001 Oviedo
  Tel. 985 10 55 00/5500
  Fax 985 10 65 12
  Web http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.6308467819820cb483d97260bb30a0a0/?vgnextoid=bcc20cbf9e21b010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&vgnextchannel=bcc20cbf9e21b0


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Ser nacional d'algun dels Estats Membres de la Unió Europea.

  Les previsions de l'apartat anterior seran aplicables, siga quina siga la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents. A estos efectes i de conformitat amb el que disposa la Llei del Principat d'Astúries 4/2002, de 23 de maig, de Parelles Estables, s'entendrà equiparada la parella estable al matrimoni i el convivent al cònjuge.

  També podran inscriure's com a demandants d'ocupació les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.

  b) Tindre complits 16 anys d'edat i no haver aconseguit l'edat de jubilació.

  c) Trobar-se en possessió de la titulació acadèmica i especialitat exigida per a l'exercici de la categoria o especialitat a què s'opta.

  d) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del corresponent nomenament.

  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les quals exercien en el cas del personal laboral, en què haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

  f) No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual en els termes establits en la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil i d'acord amb el que disposa el Reial Decret 1110/2015, d'11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals.


 • Places

  Descripció de les places

  * Especialitats oferides

  Al·lergologia, Anàlisis clíniques, Anatomia patològica, Anestesiologia i reanimació, Angiologia i cirurgia vascular, Aparell digestiu, Bioquímica clínica, Cardiologia, Cirurgia cardiovascular, Cirurgia general i d'aparell digestiu, Cirurgia oral i maxil·lofacial, Cirurgia pediàtrica, Cirurgia toràcica, Cirurgia plàstica, estètica i reparadora, Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia, Endocrinologia i nutrició, Farmàcia hospitalària, Geriatria, Hematologia i hemoteràpia, Immunologia,
  Medicina intensiva, Medicina interna, Medicina nuclear, Microbiologia i parasitologia, Nefrologia, Pneumologia, Neurocirurgia, Neurofisiologia clínica, Neurologia, Obstetrícia i ginecologia, Oftalmologia, Oncologia mèdica, Oncologia radioteràpica, Otorinolaringologia, Pediatria i les seues àrees específiques, Psiquiatria, Radiodiagnòstic, Medicina Física i Rehabilitació, Reumatologia, Traumatologia i cirurgia ortopèdica, Urologia, Medicina preventiva i salut pública, Medicina del treball, Metge d'admissió i documentació clínica, Metge Urgència hospitalària, Radiofísica hospitalària, Psicologia clínica.


 • Documentació / Informació


  Els interessats a formar part de les borses de demandants d'ocupació del Servici de Salut del Principat d'Astúries hauran de realitzar la inscripció i la consignació dels requisits i mèrits en el registre telemàtic a través de l'aplicació informàtica http://forbepe.sespa.es/", seguint les instruccions descrites en l'annex V d'esta convocatòria.

  En la sol·licitud d'alta es consignarà la categoria objecte de demanda i atés que la borsa de demandants d'ocupació és única per a cada categoria els interessats hauran d'establir la seua orde de prioritat per a l'oferta de nomenaments, per àmbit geogràfic (àrea sanitària), sent considerada la consignada en primer lloc com a principal i una altra o altres com secundàries, triades per orde de prioritat. Per a això, una vegada omplits totes les dades personals d'acord amb allò que s'establix en la base anterior, seguint les instruccions descrites en l'annex V, es podrà imprimir la demanda d'ocupació (Annex I) i procedir a omplir la resta de dades que s'hi reflectixen.

  Omplits totes les dades requerides en l'aplicació, s'imprimirà la demanda d'ocupació (annex I). Amb este document l'interessat a participar en l'actual procés de baremació de mèrits haurà de dirigir-se al Servici de Personal de la Gerència en què es trobe treballant o de qualsevol de les àrees sanitàries del Servici de Salut del Principat d'Astúries on se li proporcionarà una clau d'accés a la Web, de caràcter personal i intransferible.

  Als interessats que no es troben prestant servicis en l'àmbit del Servici de Salut del Principat d'Astúries, se'ls proporcionarà telefònicament la dita clau pels Servicis Centrals del SESPA (Secció de Personal Estatutari) cridant als següents números de telèfon: 985108584 i 985108533.

  Una vegada que l'interessat dispose dels seus credencials d'accés podrà tornar a accedir a l'aplicació http://forbepe.sespa.es/, amb la finalitat de gravar tots els cursos i altres mèrits per a la baremació (apartats 2 i 4 dels barems) seguint les instruccions dels annexos VI i VII.

  L'aplicació, per a més seguretat i garantia de confidencialitat, obligarà l'usuari a canviar la clau d'accés introduint un codi alfanumèric que només haurà de conéixer l'interessat.

  Els aspirants hauran d'aportar tots els mèrits relatius a formació, servicis prestats, cursos i altres mèrits d'acord amb el que disposen les bases tercera i següents d'esta resolució.

  Una vegada recopilats tots els mèrits, l'interessat haurà de registrar tant l'annex I (demanda d'ocupació) com l'annex II (baremació de mèrits LLETGES) junt amb tota la documentació acreditativa de mèrits presentats (formació, servicis prestats, cursos i altres mèrits) i requisits d'inscripció (titulació/ especialitat, nacionalitat/ edat i certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals).

  Dels annexos I i II es presentaran dos exemplars, un d'ells quedarà en poder de l'Administració i el segon exemplar s'entregarà a l'interessat una vegada segellat i registrat per l'oficina pública on es presente la sol·licitud.


 • Lloc de presentació

  En la Gerència d'Àrea assenyalada com a preferent en la demanda d'ocupació. En cas de ser demandant d'ocupació en diverses categories i tindre designades com a "preferents", diverses àrees sanitàries, l'interessat podrà presentar-la en qualsevol d'elles. Tot això, sense perjuí del que disposa respecte d'això en l'Art. 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú vigent en virtut del que disposa en la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.2d7ff2df00b62567dbdfb51020688a0c/?vgnextoid=c9b7ccc3dcddc310VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=0bb74bf56f4e2210VgnVCM10000097030a0aRCRD


 • Seguiment





La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar