Detall

Auxiliars Administratius (codi DGX00C-0).


 • Descripció

  Auxiliars Administratius (codi DGX00C-0).


 • Organisme

  Govern de la Regió de Múrcia: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques.
  Av. Teniente Flomesta s.n. Palacio Regional
  30001 Múrcia
  Tel:968 36 26 06/07


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  Per a ser admesos a la realització de les proves selectives, els aspirants hauran de reunir els requisits assenyalats en la base general segona, en allò que siga aplicable, de l'Orde de 17 de juny de 2004, de la Conselleria d'Hisenda, per la qual s'aproven les bases generals que regiran les convocatòries de proves selectives per a accés als distints cossos de l'Administració regional, a més dels requisits següents:

  - Els aspirants hauran de posseir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea, així mateix podran participar els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.

  Igualment, podran participar les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.

  - Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

  - Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, Formació Professional de Primer Grau, Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent o en condicions d'obtindre'l per haver abonat els drets per a la seua expedició.

  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació o convalidació si és el cas. Este requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.

  * Reserva Persones amb discapacitat.
  Per a poder participar per este torn han de tindre reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, les limitacions de la qual siguen compatibles amb les funcions a exercir, de conformitat amb el que disposa el Decret 93/2011, de 27 de maig, esmentat anteriorment.


 • Taxa ordinària

  13,75 €


  Descripció de la taxa

  El abono de la tasa podrá hacerse a través de una de las dos posibles formas de pago siguientes:

  a) Mediante ingreso: en las siguientes entidades colaboradoras según los correspondientes códigos de transacción, presentando una copia de la solicitud:

  BANCO POPULAR ESPAÑOL:CbrTrbCCAA
  BANCO SABADELL CAM: IC2300
  BANKINTER: A228
  LA CAIXA: RCA (F5)
  BBVA: TRN1375
  CAJA RURAL CENTRAL:TLPVT555
  BANCO POPULAR HIPOTECARIO ESP: 474
  CAJA R. REGIONAL S. AGUSTIN EXP125
  BANKIA: TX117
  CAJAMAR: HACIEN
  BANCO MARE NOSTRUM: TRANS290
  RURALCAJA: EXP124
  BSCH: R.E.T.O.

  b) Mediante pago telemático: A través de los servicios de banca electrónica de las entidades colaboradoras que se citan a continuación. Para ello deberá tener contratado previamente este servicio con la entidad y acceder al sitio web correspondiente e indicar el N28 que aparecerá en su copia de la instancia presentada telemáticamente.

  BANCO MARE NOSTRUM (INTELVIA)
  BBVA (BBVA NET)
  BANCO SABADELL CAM
  BANKINTER (EBANKINTER.COM)
  LA CAIXA (LINEA ABIERTA)
  BANCO POPULAR ESPAÑOL (BANK ON LINE)


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS

  Estan exempts del pagament de la taxa les persones que acrediten la condició de discapacitat amb un grau igual o superior al 33% en el moment del meritació de la taxa.

  BONIFICACIONS

  - Import Taxa Desocupació: 6,87 euros.
  - Import Taxa Carnet Jove: 11,00 euros.


 • Places

  Nombre de places

  54

  Descripció de les places

  * procés de consolidació d'ocupació temporal:

  - Torn d'accés lliure: 51 places.
  - Torn reserva persones amb discapacitat: 3 places.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud es realitzarà, exclusivament, a través el canal electrònic d'atenció al ciutadà. L'ompliment de la sol·licitud es regirà pel que establix la base general 3.2 de l'Orde de 17 de juny de 2004, de la Conselleria d'Hisenda, no aplicant-se el que disposa l'apartat 3.2.1 de la dita base.

  Per a l'ompliment de la sol·licitud hi ha dos opcions:

  a) Amb certificat digital.

  Els sol·licitants hauran d'estar en possessió del seu certificat digital d'usuari, per a identificar-se a l'inici del tràmit i firmar electrònicament la seua sol·licitud al final del procés.

  Les sol·licituds es troben disponibles en la Seu Electrònica d'esta Administració Regional, en https://sede.carm.es, apartat "Formularis electrònics específics"; caldrà omplir el formulari corresponent al codi de procediment "2120" L'indicat formulari el guiarà en el procés, i li sol·licitarà en l'última fase que firme digitalment la sol·licitud.

  En finalitzar la transacció se li recomana guardar el rebut PDF de la sol·licitud i haurà d'imprimir les còpies de la instància que li siguen necessàries si no realitza el tràmit complet via telemàtica (per exemple, per a la seua validació bancària si no disposa de banca electrònica per al seu abonament).

  Vegeu l'annex "Informació addicional: Informació sobre certificats digitals.

  b) Sense certificat digital.

  El formulari de la sol·licitud a omplir es troba disponible en el procediment "2120" de la "Guia de Procediments i Servicis", en www.carm.es/guiadeservicios, en l'apartat "On i com tramitar" - "Ompliment assistida".

  Al finalitzar la transacció se li recomana guardar el rebut PDF de la sol·licitud i haurà d'imprimir les còpies de la instància que li siguen necessàries (per exemple, per a la seua validació bancària si no disposa de banca electrònica per al seu abonament, ja que en les còpies de la seua sol·licitud trobarà el N28 amb l'autoliquidació de la taxa per al seu abonament).

  Tinga en compte que, en este cas, haurà de presentar necessàriament una còpia de la sol·licitud firmada així com el rebut de l'abonament de la taxa si és el cas, en qualsevol registre dels establits en esta convocatòria.

  Els aspirants que sol·liciten adaptació de temps i mitjans per a la realització de l'exercici hauran d'aportar fins al final del termini d'esmena de sol·licituds davant de la Direcció General de Funció Pública i Qualitat dels Servicis, informe emés per la Unitat de valoració de l'IMAS on s'especifique el percentatge de discapacitat i l'adaptació de temps i/o mitjans materials que precisa l'aspirant per a la realització de la prova.

  Els aspirants que desitgen formar part de la llista d'espera prevista en esta convocatòria, hauran d'indicar-ho en l'apartat procedent de la sol·licitud.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud s'omplirà, exclusivament, per via telemàtica.

  La presentació de la sol·licitud es realitzarà a través del canal electrònic d'atenció al ciutadà o, en qualsevol registre dels establits en l'article 16 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1173&IDTIPO=241&RASTRO=c$m40288


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar