Metge/essa d'urgència hospitalària (OPO 2014-15-16)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs
Codi SIA: 3025545
|
Codi GVA: 64708
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica
Títol de metge especialista expedit pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, en qualsevol especialitat, o bé el certificat previst en l'article 3 del Reial decret 853/1993, de 4 de juny, sobre l'exercici de les funcions de metge de medicina general en el Sistema Nacional...
Saber més
Enllaç a organisme
Places
Núm. de places totals 12

Descripció de places

Torn d'accés lliure: 11 Torn diversitat funcional igual al 33 % o superior: 1
Requisits
a) Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba...
Saber més
Taxes
Import tasa màxima: 26.59

Forma de pagament:

1. Via telemàtica, a través de la pàgina web (www.san.gva.es). 2. Via presencial, en una de les entitats bancàries col·laboradores que s'indiquen en aquesta sol·licitud, per mitjà de la presentació dels tres exemplars, que ha de segellar l'entitat bancària. Un dels exemplars quedarà en poder...
Saber més

Excempció / Reducció de tases:

EXEMPCIONS Estan exemptes del pagament de la taxa: - El personal que acredite la seua condició de persona amb diversitat funcional amb un grau igual al 33 % o superior. - El personal que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria especial o de família monoparental de...
Saber més

Etapa actual: Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Fase

Concurs

Termini
Es podrà interposar recurs en el termini de 2 mesos, com s'establix en la base 8 de la resolució de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics de 30 de gener de 2017, en compliment de la sentència ferma recaiguda en el procediment ordinari 2-367-2021 de la Secció 2a de la Sala contenciosa... Saber més
Publicació
Informació complementària
Resolució del Tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants de metge/metgessa d'urgència hospitalària d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (resolució de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics de 30 de gener de 2017),...
Saber més

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data publicació: 15-05-2024

Llista provisional de punts

Data publicació: 15-04-2024

Llista definitiva d'aprovats (fase d'oposició)

Data publicació: 25-03-2024

Plantilla de respostes de l'exercici

Data publicació: 05-03-2024

Plantilla provisional de respostes de l'exercici

Data publicació: 22-02-2024

Temini tancat

Nomenament

Data publicació: 06-08-2020

Correcció d'errors (places disponibles)

Data publicació: 15-06-2020

Temini tancat

Presentació de documents. Oferta places vacants

Data publicació: 10-06-2020

Temini tancat

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data publicació: 14-02-2020

Relació provisional del concurs oposició. Termini al·legacions

Data publicació: 04-12-2019

Modificació composició del tribunal

Data publicació: 01-10-2019

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data publicació: 07-05-2019

Correcció d'errors. Llista d'aprovats

Data publicació: 04-04-2019

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva

Data publicació: 24-01-2019

Qüestionari de l'exercici

Data publicació: 12-02-2018

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data publicació: 21-12-2017

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data publicació: 04-04-2017

Bases i obertura de termini

Data publicació: 07-02-2017

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs