Detall

Auxiliars d'administració general


 • Descripció

  Auxiliars d'administració general


 • Organisme

  Montserrat
  Plaça l'Església, 1
  Tel:962988000
  Fax:962998058


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa o d'aquella altra que puga establir-se per llei.
  c) Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  d) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut despedit disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.
  e) Posseir la titulació exigida:
  - Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent.
  - Estar en possessió del Títol de Grau Mitjà de Coneixements de Valencià expedit per la Junta Qualificadora, o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies, o la realització d'un exercici de coneixement del valencià d'aquest nivell.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de dret d'examen s'haurà d'ingressar en el compte municipal del Banco de Santander, carrer Salvador Seguí, número 6, de Montserrat: ES41 0030 3224 230870000271
  Es farà constar el nom de la persona interessada i la convocatòria a què es presenta.


 • Documentació / Informació


  Ompliment del model d'instància general de l'Ajuntament.

  La sol·licitud haurà d'anar acompanyada per:
  - Fotocòpia del NIF o, si és el cas, passaport.
  - Justificant del pagament de dret d'examen, i es farà constar el nom de la persona interessada i la convocatòria a què es presenta.
  - Curriculum vitae de l'aspirant, per a valorar en la fase de concurs.
  - Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen als efectes de valoració en la fase de concurs.

  ENLLAÇOS DE LA CONVOCATÒRIA

  - Bases per a la creació d'una borsa de treball per a atendre futures necessitats de nomenaments de caràcter temporal. Grup C, subgrup C2. (Publicades en el DOGV núm. 7961 de 19.01.2017).

  Web:http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/19/pdf/2016_10763.pdf

  - Correcció d'errors de les bases per a la creació d'una borsa de treball per a atendre futures necessitats de nomenaments de caràcter temporal. Grup C, subgrup C2. (Publicat en el DOGV núm. 7985 de 22.02.2017).

  Web: http://www.dogv.gva.es/dades/2017/02/22/pdf/2017_1259.pdf


 • Lloc de presentació

  En el Registre electrònic General d'aquest ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://montserrat.sedelectronica.es/info.3


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar