Detall

Tècnic/a d'administració general


 • Descripció

  Tècnic/a d'administració general


 • Organisme

  Consell Insular d'Eivissa
  Av. d'Espanya, 49, 07800, Eivissa


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana, nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu), de conformitat amb la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, correcció d'errates (BOIB 47, de 12-04-2016)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos que d'acord amb l'article 57 de l'EBEP permeta l'accés a l'ocupació pública. En este últim cas, per als aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i del seu origen no es desprenga el coneixement de la llengua castellana, han d'acreditar el seu coneixement per mitjà de l'aportació del diploma espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre; o del certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedit per les escoles oficials d'idiomes, o per mitjà de l'acreditació que estan en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé per mitjà de la superació d'una prova específica que acredite que posseïxen el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral i escrita en esta llengua.

  b) Tindre 16 anys d'edat complits i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

  c) No haver sigut separades, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, en el cas que hagueren sigut separades, inhabilitades o acomiadades disciplinàriament. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

  d) Haver satisfet els drets d'examen en la forma establida en la base tercera d'estes bases.

  e) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psiquiàtriques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions de la plaça a proveir.


 • Taxa ordinària

  30,05 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament dels drets d'examen, es realitzarà per mitjà de model d'autoliquidació que figura en la pàgina web del Consell Insular d'Eivissa.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Torn lliure


 • Documentació / Informació

  Les persones aspirants que vulguen prendre part en el procés selectiu hauran de presentar la corresponent sol·licitud en la instància normalitzada que consta en l'annex III d'estes bases i que estarà disponible en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà del CIE i en la pàgina web del CIE.

  Les sol·licituds es dirigiran al president del Consell Insular d'Eivissa, av. d'Espanya, número 49, 07800 Eivissa.

  La persona interessada haurà de conservar una còpia segellada i registrada de la seua sol·licitud per si li fora requerida en qualsevol moment de la realització de les proves selectives.

  A la sol·licitud s'ha d'adjuntar necessàriament:

  - Fotocòpia del document nacional d'identitat, els aspirants estrangers hauran de presentar un document que acredite que és nacional de la Unió Europea o d'algun estat al qual, en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors. Tots els documents hauran d'estar traduïts oficialment al castellà o al català.
  - Justificant original d'haver satisfet els drets d'examen.
  - Les persones aspirants hauran de presentar, juntament amb la seua sol·licitud, relació circumstanciada dels mèrits al·legats per a la fase de concurs, per mitjà de full d'autobarem que figura en l'annex IV.
  - Fotocòpia compulsada del certificat de coneixement de llengua catalana exigit en la base segona d'estes bases.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds hauran de presentar-se en el Registre General del Consell Insular d'Eivissa, en el Registre dels Ajuntaments de Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia i Santa Eulària des Riu, ja que tenen firmat el conveni d'integració de registres oportú, o en la forma que determina la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Les sol·licituds que es presenten a través de les oficines de Correus hauran d'anar en sobre obert per a ser datades i segellades pel funcionari encarregat abans de ser certificades.


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells Insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) A qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.conselldeivissa.es/portal/p_14_distribuidor1.jsp?language=es&codResi=1&codMenu=527&layout=p_20_contenedor1.jsp&layout=p_20_contenedor1.jsp


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar