Detalle Empleo Publico

Cos de Professors Tècnics de Formació Professional. Ingrés.

Codi SIA: 3025570
Codi GUC: 65063
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Etapa actual: Presentació de documents. Oferta places vacants.
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Titulació específica: Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte, o títol de grau corresponent o altres títols equivalents als efectes de docència.
Grup: A1
Nº Places totals: 45

Places

Descripció de places:

45 plazas del cuerpo de profesores técnicos de Formación Pro - fesional (subgrupo A2), que se distribuyen en 41 plazas por el turno de ingreso libre y 4 plazas por el turno de reserva de personas con diver - sidad funcional.

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o nacional d'algun estat al qual s'apliquen els tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, on s'aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol. Així mateix podran participar el cònjuge, descendents i descendents del cònjuge, tant de les persones amb nacionalitat espanyola com de nacionals dels estats membres de la Unió Europea o dels estats en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, s'aplique la lliure circulació de persones treballadores quan així ho preveja el corresponent tractat, siga quin siga la seua nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret, i respecte a descendents, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'esta edat però visquen a càrrec dels seus progenitors. b) Tindre complits els setze anys i no haver arribat a l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa. c) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques habituals del respectiu cos, no patir malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta. d) No haver sigut separat o separada per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala del funcionariat, o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se en situació d'inhabilitació o equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública. e) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos a què es pretenga ingressar, llevat que es concórrega al procediment per a l'adquisició de noves especialitats regulat en la present convocatòria. h) No haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb allò que s'ha exigit en l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil. a) Estar en possessió, en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de les titulacions que per a cada cos docent es detallen en les bases específiques de la present convocatòria. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'estar-se en possessió de la credencial d'homologació o de la credencial de reconeixement per a l'exercici a Espanya com a docent d'ensenyances no universitàries d'acord amb el que disposa les bases específiques. b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es referix l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en els termes que es descriuen en les bases específiques de la present convocatòria. c) Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana del mode indicat en la base 7 d'esta convocatòria. d) Per a participar per la reserva de places per a persones amb diversitat funcional, a més de reunir els requisits anteriors, s'haurà de tindre reconeguda pels òrgans competents de la Generalitat, de l'Estat o de la resta de les comunitats autònomes, una diversitat funcional el grau de la qual siga igual o superior al 33%, sempre que això no siga incompatible amb l'exercici de la docència en l'especialitat a què s'opta. L'opció per esta reserva haurà de formular-se en la sol·licitud de participació amb declaració expressa de reunir la condició exigida, que s'acreditarà, si obtinguera plaça, per mitjà de certificat dels òrgans competents. No obstant això, si en la realització de les proves se suscitaren dubtes al tribunal respecte de la capacitat de la persona aspirant per a l'exercici de les activitats habitualment desenrotllades pel personal funcionari del cos docent a què aspira a ingressar, podrà demanar el corresponent dictamen dels òrgans competents d'acord amb el que preveu la base 10.1.1.c). En este cas, i fins que s'emeta el dictamen, es podrà continuar participant condicionalment en el procés selectiu, i quedarà en suspens la resolució definitiva sobre l'admissió o exclusió del procés fins a la recepció del dictamen. El procés selectiu es realitzarà en condicions d'igualtat amb les persones aspirants d'ingrés lliure, sense perjuí de les adaptacions previstes en la base 5.14 d'esta convocatòria. Els qui participen per esta reserva no podran concórrer a la mateixa especialitat pel procediment d'ingrés lliure.

Etapa actual:

Presentació de documents. Oferta places vacants.

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Presentació de documents. Oferta places vacants.

Data de publicació: 21-07-2017

Criteris d'avaluació

Data de publicació: 22-06-2017

Resultat prova valencià

Data de publicació: 16-06-2017

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 13-06-2017

Correcció d'errors (llista definitiva d'admesos/exclosos)

Data de publicació: 09-06-2017

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen. Termini de recurs

Data de publicació: 30-05-2017

Convocatòria realització prova

Data de publicació: 25-05-2017

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 11-05-2017

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 11-04-2017

Tornar al llistat d'etapes

Presentació de documents. Oferta places vacants.

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.