Detall

Cos de Professors Tècnics de Formació Professional. Ingrés.


 • Descripció

  Cos de Professors Tècnics de Formació Professional. Ingrés.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  AVDA. CAMPANAR, 32
  46015 Valencia


 • Etapa Actual

  Adjudicació i Nomenament : Presentació de documents. Oferta places vacants.

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte, o títol de grau corresponent o altres títols equivalents als efectes de docència.


 • Requisits especifics

  a) Estar en possessió, en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de les titulacions que per a cada cos docent es detallen en les bases específiques de la present convocatòria. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'estar-se en possessió de la credencial d'homologació o de la credencial de reconeixement per a l'exercici a Espanya com a docent d'ensenyances no universitàries d'acord amb el que disposa les bases específiques.
  b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es referix l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en els termes que es descriuen en les bases específiques de la present convocatòria.
  c) Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana del mode indicat en la base 7 d'esta convocatòria.
  d) Per a participar per la reserva de places per a persones amb diversitat funcional, a més de reunir els requisits anteriors, s'haurà de tindre reconeguda pels òrgans competents de la Generalitat, de l'Estat o de la resta de les comunitats autònomes, una diversitat funcional el grau de la qual siga igual o superior al 33%, sempre que això no siga incompatible amb l'exercici de la docència en l'especialitat a què s'opta.
  L'opció per esta reserva haurà de formular-se en la sol·licitud de participació amb declaració expressa de reunir la condició exigida, que s'acreditarà, si obtinguera plaça, per mitjà de certificat dels òrgans competents.
  No obstant això, si en la realització de les proves se suscitaren dubtes al tribunal respecte de la capacitat de la persona aspirant per a l'exercici de les activitats habitualment desenrotllades pel personal funcionari del cos docent a què aspira a ingressar, podrà demanar el corresponent dictamen dels òrgans competents d'acord amb el que preveu la base 10.1.1.c). En este cas, i fins que s'emeta el dictamen, es podrà continuar participant condicionalment en el procés selectiu, i quedarà en suspens la resolució definitiva sobre l'admissió o exclusió del procés fins a la recepció del dictamen.
  El procés selectiu es realitzarà en condicions d'igualtat amb les persones aspirants d'ingrés lliure, sense perjuí de les adaptacions previstes en la base 5.14 d'esta convocatòria.
  Els qui participen per esta reserva no podran concórrer a la mateixa especialitat pel procediment d'ingrés lliure.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o nacional d'algun estat al qual s'apliquen els tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, on s'aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.
  Així mateix podran participar el cònjuge, descendents i descendents del cònjuge, tant de les persones amb nacionalitat espanyola com de nacionals dels estats membres de la Unió Europea o dels estats en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, s'aplique la lliure circulació de persones treballadores quan així ho preveja el corresponent tractat, siga quin siga la seua nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret, i respecte a descendents, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'esta edat però visquen a càrrec dels seus progenitors.
  b) Tindre complits els setze anys i no haver arribat a l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa.
  c) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques habituals del respectiu cos, no patir malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta.
  d) No haver sigut separat o separada per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala del funcionariat, o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se en situació d'inhabilitació o equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  e) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos a què es pretenga ingressar, llevat que es concórrega al procediment per a l'adquisició de noves especialitats regulat en la present convocatòria.
  h) No haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb allò que s'ha exigit en l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.


 • Taxa ordinària

  22,22 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'ingressaran via telemàtica o per mitjà de la presentació de l'imprés de la instància de participació en alguna de les entitats de crèdit col·laboradores que hi figuren. Els gastos de transferència seran a càrrec de la persona interessada. En la sol·licitud impresa haurà de figurar el segell de l'entitat bancària, acreditatiu del pagament de drets, la falta del qual l'abonament fora de termini o l'abonament d'una quantitat diferent de l'assenyalada determinarà l'exclusió de l'aspirant. En cap cas la presentació i pagament en l'entitat bancària suposarà eliminació del tràmit de presentació, en termini i forma, de la sol·licitud.
  S'aplicarà una bonificació del 10% de la quota de les tarifes quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics, de conformitat amb el que preveu l'article 132 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat.
  De conformitat amb el que disposen els articles 132 i 133 de l'esmentat decret legislatiu, els drets d'examen són els següents:

  - Personal d'ingrés al cos de professors tècnics de Formació Professional: 22,22 euros (presentació telemàtica: 20,00 euros)
  - Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial i les víctimes d'actes de violència sobre la dona: Exempt
  - Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general: 11,11 euros (presentació telemàtica: 10,00 euros)
  - Persones amb grau de diversitat funcional igual o superior al 33%: 1,89 euros (presentació telemàtica: 1,70 euros)

  De conformitat amb el que establix l'article 9 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, no es procedirà a la devolució de les taxes per drets d'examen en els supòsits d'exclusió de les persones aspirants dels procediments selectius per causes imputables exclusivament a elles.


 • Places

  Nombre de places

  45

  Descripció de les places

  45 plazas del cuerpo de profesores técnicos de Formación Pro
  -
  fesional (subgrupo A2), que se distribuyen en 41 plazas por el turno de
  ingreso libre y 4 plazas por el turno de reserva de personas con diver
  -
  sidad funcional.


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en este procediment hauran d'omplir una instància (model 046-tasas per inscripció en proves selectives), d'acord amb model oficial, que serà facilitada a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es).
  Esta sol·licitud tindrà assignat un número de referència identificatiu, i cada participant haurà d'utilitzar necessàriament un joc de tres còpies impreses a través d'Internet, de manera que no es podran fer fotocòpies ja que cada sol·licitud ha de tindre un número de referència diferenciat.
  Una vegada omplida la instància s'imprimirà la mateixa per triplicat.
  La sol·licitud impresa per triplicat haurà de presentar-se, si és el cas, en alguna de les entitats financeres col·laboradores als efectes de l'abonament de la taxa corresponent.
  Així mateix, una vegada abonada la taxa en l'entitat col·laboradora, les persones aspirants presentaran la sol·licitud en els registres de les oficines públiques que figuren en la base 3.3, acompanyada, si és el cas, amb la documentació escaient, d'acord amb el que preveu la base 3.2.

  A la instància de sol·licitud s'adjuntaran els documents següents:

  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat, document equivalent del país d'origen o passaport vigent i, si és el cas, document acreditatiu de la identitat de les persones estrangeres residents en territori espanyol, llevat que s'autoritze en la sol·licitud de participació l'accés a la verificació i confrontació de les dades personals inclosos en esta en els òrgans administratius corresponents.
  b) La declaració, si és el cas, referida en la base 14 de la present convocatòria per a la no inclusió en les llistes d'aspirants a exercir llocs en règim d'interinitat, disponible en la pàgina web (http://www.ceice.gva.es).
  c) Les persones aspirants no nacionals d'algun estat de la Unió Europea hauran d'adjuntar una còpia compulsada de la documentació que justifique que reunixen el requisit per a poder participar d'acord amb el que preveu la base 2.1.1 a).
  d) Una còpia compulsada dels documents que acrediten la condició de membre de família nombrosa o família monoparental de categoria general o especial, en el cas d'haver-ho al·legat.
  e) En el cas d'haver al·legat ser víctima d'actes de violència sobre la dona, haurà d'acreditar-se esta condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana.
  f) La còpia compulsada de la certificació expedida per l'òrgan competent que acredite la condició d'aspirant amb diversitat funcional igual o superior al 33%, en el cas d'haver-se al·legat.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds omplides d'acord amb el que preveu la base 3.1.1 es presentaran preferentment en les direccions territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, Castelló o València (annex VI) o bé en els llocs i forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació amb el que disposa l'article 20 del Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat.
  En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud davant d'una oficina de Correus, es farà en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada. Si no es fa d'esta manera es considerarà presentada en la data d'entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior.
  Les sol·licituds subscrites per participants des de l'estranger podran cursar-se en el termini assenyalat en l'apartat 3.4 de la present base, a través de les representacions diplomàtiques o oficines consulars espanyoles corresponents, les quals les remetran a continuació a l'organisme competent. S'adjuntarà a la sol·licitud comprovant bancari d'haver satisfet el pagament dels drets d'examen.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EDU_OPOSICION_SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=65063


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EDU_OPOSICION_CF&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=65063


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas, s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/cuerpo-de-secundaria-acceso-


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar