Detall

Agents de Policia Local.


 • Descripció

  Agents de Policia Local.


 • Organisme

  Almenara
  Casablanca, 56
  Tel:962624801
  Fax:962623165


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Requisits especifics

  a) Tindre l'altura mínima, d'acord amb allò que s'ha fixat en el quadro d'exclusions mèdiques de l'annex II d'estes bases.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Haver complit díhuit i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió de les titulacions acadèmiques exigibles corresponents als grups de classificació dels funcionaris.
  d) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions d'acord amb els quadros d'exclusions mèdiques que figuren com a annex de les presents bases.
  e) No haver sigut separat del servici de qualsevol de les administracions públiques, en virtut d'expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
  f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  g) Qualssevol altres requisits específics d'accés relacionats amb les funcions i les tasques a exercir, que s'hagen fixat reglamentàriament o en els annexos de les bases.


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets d'examen es farà efectiu per mitjà de la formalització d'autoliquidació a través de model oficial que facilita l'ajuntament d'Almenara i que es troba en la pàgina de l'Ajuntament (www.almenara.es) i el seu ingrés en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació municipal.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Torn lliure.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud per a prendre part en les corresponents proves d'accés es formalitzarà en el model d'instància que s'inclou com a annex V d'estes bases, dirigit a l'alcaldesa-presidenta de l'Ajuntament d'Almenara. En la instància hauran de manifestar que reunixen tots i cada un dels requisits exigits en estes bases i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa d'acord amb el que preveu la legislació vigent, a més hi especificaran si concorren per torn lliure.

  La sol·licitud (FIRMADA) haurà d'd'acompanyar-se amb:

  - Fotocòpies degudament compulsades del DNI i els permisos de conducció.
  - Justificant del pagament de drets d'examen.
  - Certificat mèdic oficial en què es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria d'Agent de la Policia Local, així com que conste que l'aspirant no es troba impedit o incapacitat per a l'accés a la funció pública.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.almenara.es/?project=bases-generales-que-rigen-el-proceso-selectivo-para-proveer-tres-plazas-en-propiedad-de-agentes-del-cuerpo-de-la-policia-local-de-almenara


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar