Detall

Educadors/educadores Socials.


 • Descripció

  Educadors/educadores Socials.


 • Organisme

  Gandia
  Plaça Major, 1
  Tel:962959400
  Fax:962959482


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Ampliació de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats en què s'aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes que preveu el títol IV de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Tindre complits setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa establida per a la funció pública.
  c) Estar en possessió de la diplomatura en Educació Social, o Grau en Educació Social, o equivalent. Les equivalències seran justificades per mitjà de certificació de l'autoritat acadèmica competent.
  d) No patir cap malaltia, ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les seues funcions o que les impossibilite.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionaris en què haguera sigut separat o inhabilitat.
  En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) Estar en possessió del certificat de coneixements del Valencià, nivell elemental, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o equivalent. Este requisit, podrà justificar-se de qualsevol de les formes previstes en l'article 53.2 de la Llei 10/2010 de 9 d'abril, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets d'examen es farà efectiu per mitjà de la formalització d'autoliquidació a través de model oficial que facilita l'Ajuntament de Gandia i que es troba en la pàgina de l'Ajuntament (www.gandia.org) i el seu ingrés en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació municipal.


 • Places

  Descripció de les places

  Places incloses en l'escala d'Administració Especial, subescala tècnica.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies sol·licitant prendre part en el procés selectiu es dirigiran a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Gandia, podent-se utilitzar la instància model facilitada per el Servici de Recursos Humans i/o Registre General, i que es farà pública a través dels mitjans electrònics que dispose l'Ajuntament.

  A la instància s'adjuntarà el resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en el Registre General o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.gandia.org/web/guest/otros-procesos-selectivos?p_p_id=structurefilter_WAR_structurefilterportlet_INSTANCE_gW3j&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_structurefilter_WAR_structurefilterportlet_INSTANCE_gW3j_articleId=6275415&_structurefilter_WAR_structurefilterportlet_INSTANCE_gW3j_groupId=14&_structurefilter_WAR_structurefilterportlet_INSTANCE_gW3j_version=1.0&_structurefilter_WAR_structurefilterportlet_INSTANCE_gW3j_redirect=http%3A%2F%2Fwww.gandia.org%2Fweb%2Fguest%2Fotros-procesos-selectivos%3Fp_p_id%3Dstructurefilter_WAR_structurefilterportlet_INSTANCE_gW3j%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.