Detall

Socorristes.


 • Descripció

  Socorristes.


 • Organisme

  Chilches/Xilxes
  Plaza de España, 5
  Tel:964590002
  Fax:964590425


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  D - Graduat Escolar, FP I o equivalent


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del Carnet o títol de Primers auxilis i de Socorrista Aquàtic.


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol.
  b) Tindre complits 16 anys d'edat al dia en què finalitza el termini de presentació d'instàncies.
  c) Estar en possessió o en condicions d'obtindre'l en la data que acaba el termini de presentació d'instàncies del títol de Graduat Escolar o equivalent.
  d) No patir malaltia, ni defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici a l'Estat, a les comunitats autònomes o a l'entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.


 • Taxa ordinària

  18,80 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament dels drets d'examen es realitzarà en (Núm. IBAN compte: ES37-3157-7486-94-2720002824, Caixa de Xilxes)


 • Places

  Nombre de places

  9

  Descripció de les places

  Funcions: prestació del servici de platges i piscina municipal, per un termini de 3 mesos.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en el procés selectiu, en les quals els aspirants hauran de manifestar que reunixen totes i cada una de les condicions exigides, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies, es dirigiran a l'alcalde president de la Corporació.

  S'haurà d'adjuntar a la sol·licitud:

  - Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  - Justificant d'haver pagat els drets d'examen.
  - Acreditació dels mèrits al·legats per a la fase de concurs.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament, els dies laborals de 9 a 14 hores.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://xilxes.sedelectronica.es/dossier.15


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar