Detall

Treballador/a social


 • Descripció

  Treballador/a social


 • Organisme

  La Font de la Figuera
  Joan De Joanes, 1
  Tel:962290004
  Fax:962290172


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  - Certificat de coneixement del Valencià grau mitjà o equivalent ( art. 20 Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana).
  - Disposar de permís de conducció classe B i de vehicle propi.


 • Requisits generals

  a) Posseir nacionalitat espanyola o la de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, o la d'un país estranger en els termes que preveu l'art. 57 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Tindre complits 16 anys d'edat, i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) No patir malaltia o defecte físic que li impedisca el normal exercici de les funcions pròpies del lloc.
  d) No haver sigut separat/ada per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o d'òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, no trobar-se inhabilitació absoluta o especial, per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala corresponent en què haguera sigut separat/ada o sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent, que impedisca en el seu etat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del Títol de diplomat en Treball Social o equivalent, segons l'actual sistema de titulacions universitàries, o en condicions d'obtindre'l en la data en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  En tot cas l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant per mitjà de certificació expedida a este efecte per l'administració competent en cada cas. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si és el cas, l'homologació.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies (annex I) es dirigiran al president de l'Ajuntament de la Font de la Figuera.
  En les instàncies per a prendre part en la convocatòria els interessats hauran de fer constar nom i cognoms, domicili als efectes de notificacions, número de DNI o document equivalent. Número de telèfon i correu electrònic.

  Els/les aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% hauran de sol·licitar en la instància les adaptacions i ajustos raonables necessaris de temps i mitjans per a la realització de les proves selectives, i hauran de reflectir les necessitats específiques que té per a accedir al procés de selecció en igualtat de condicions.

  Als efectes de valorar la procedència de la concessió de les adaptacions sol·licitades, se sol·licitarà al candidat/ata el corresponent certificat o informació addicional. L'adaptació no s'atorgarà de forma automàtica, sinó únicament en aquells casos en què la discapacitat tinga relació directa amb la prova a realitzar.

  A la instància (segons annex I) de participació haurà d'adjuntar-se:
  a) Llistat de documents aportats (annex II)
  b) Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.
  c) Fotocòpia de la titulació exigida, llevat que es trobe en els arxius de l'Ajuntament, circumstància que s'indicarà en la instància.
  d) El currículum professional.
  e) Fotocòpia de certificacions, títols, diplomes justificatius, contractes de treball o certificats d'empresa acreditatius dels mèrits al·legats per a la seua valoració, acompanyats de la vida laboral expedida per la Seguretat Social.
  f) Fotocòpia del permís de conduir.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'este Ajuntament, en horari de 9.00 a 14.00 hores, sense perjuí del que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.

  En cas de presentació en lloc diferent del mateix ajuntament, haurà de remetre's escanejada la sol·licitud segellada juntament amb els documents requerits, al correu electrònic aedl@lafontdelafiguera.net perquè l'Ajuntament tinga coneixement i puga incloure l'aspirant en la relació provisional d'aspirants, que es publicarà després de finalitzar el termini de presentació d'instàncies.

  Igualment, tot escrit posterior que es presente dins de termini en lloc diferent de l'Ajuntament de la Font de la Figuera haurà de ser remés dins d'eixe mateix termini, escanejat al correu electrònic anterior; i en cas contrari, es tindrà per no presentat.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://lafontdelafiguera.net/2017/04/borsa-treball-equip-social-base-a-lajuntament/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.