Detall

Fisioterapeuta (OPO 2014-15-16)


 • Descripció

  Fisioterapeuta (OPO 2014-15-16)


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : Nomenament

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Títol de diplomat o grau en Fisioteràpia, o equivalent.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret d'acord amb el que es preveu en el Decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, poden participar el cònjuge de les espanyoles i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.

  b) Haver complit setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

  c) Estar en possessió del títol de diplomat universitari o grau en Fisioteràpia, o equivalent. En el cas que les titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

  d) Tindre la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les tasques que es deriven del nomenament corresponent. Aquesta capacitat s'ha d'acreditar dins del termini requerit en aquesta convocatòria mitjançant un certificat mèdic i la presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit.

  e) No haver sigut separat/ada o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.
  Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

  f) Haver ingressat la taxa de participació, en el cas de no estar exempt/a d'aquesta.

  g) No tindre cap plaça en propietat de la mateixa categoria i especialitat en el Sistema Nacional de Salut.


 • Taxa ordinària


  17,73 €


  Descripció de la taxa

  1. Via telemàtica, a través de la pàgina web http://www.san.gva.es/web_estatica/index_ca.html).

  2. Via presencial, en una de les entitats bancàries col·laboradores establides en aquesta sol·licitud, per mitjà de la presentació dels tres exemplars, els quals seran segellats per l'entitat bancària. Un dels exemplars quedarà en poder d'aquesta entitat.

  L'acreditació del pagament de la taxa es realitzarà, en cas de no estar-ne exempt/a, a través de la validació mecànica de la sol·licitud, realitzada per l'entitat col·laboradora en què es faça l'ingrés, o per mitjà d'una certificació expedida per aquesta en què figure l'import i la data de l'ingrés.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS

  Estan exemptes del pagament de la taxa:
  - El personal que acredite la seua condició de persona amb diversitat funcional amb un grau igual al 33 % o superior.
  - El personal que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria especial o de família monoparental de categoria especial.
  - Les víctimes d'actes de violència que acrediten la seua condició pels mitjans previstos en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  BONIFICACIONS

  - El personal que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria general o de família monoparental de categoria general gaudirà d'una bonificació del 50 % de la taxa.

  Amb caràcter general, gaudiran d'una bonificació del 10 % de l'import de la taxa que els corresponga pagar els participants que facen la presentació de la sol·licitud i el pagament de la taxa, en el cas de no estar-ne exempts, per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  20

  Descripció de les places

  Torn d'accés lliure: 18 places
  Torn diversitat funcional igual al 33 % o superior: 2 places


 • Documentació / Informació


  Les persones interessades a participar en el concurs oposició han d'omplir la sol·licitud que figura en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública http://www.san.gva.es/web_estatica/index_ca.html), per algun dels mitjans següents:

  1. Amb certificat digital, a través de la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (http://www.san.gva.es/web_estatica/index_ca.html), l'interessat, amb les instruccions que hi figuren, podrà omplir la sol·licitud, pagar la taxa, en cas de no estar-ne exempt/a, i registrar aquesta sol·licitud per via telemàtica.

  2. Sense certificat digital, l'interessat ha de seguir els passos següents:
  - Omplir la instància que figura en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública http://www.san.gva.es/web_estatica/index_ca.html
  - Imprimir els tres exemplars de què consta aquesta sol·licitud.
  - Pagar la taxa de participació, en cas de no estar-ne exempt/a, en una de les entitats bancàries col·laboradores establides en aquesta sol·licitud, mitjançant la presentació dels tres exemplars, els quals seran segellats per l'entitat bancària. Un dels exemplars quedarà en poder d'aquesta entitat.
  - Entregar els altres dos exemplars en una de les unitats de registre especificades en el punt 3.3.

  ATENCIÓ
  En els dos casos, la documentació que acredite els requisits per a participar en el contingent de persones amb diversitat funcional, així com, a l'efecte d'exempció o minoració de la taxa de participació, el fet de ser membre de família nombrosa general o especial o de família monoparental general o especial, o víctima de violència sobre la dona, s'ha d'aportar físicament durant el termini de presentació de sol·licituds en els registres especificats en la base 3.2 d'aquesta resolució, mitjançant el lliurament de la fotocòpia compulsada d'aquesta, en l'anvers i el revers.

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT
  El contingent de persones amb diversitat funcional només estarà inclòs en el sistema d'accés pel torn lliure.

  L'òrgan tècnic de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que ho sol·liciten, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de l'exercici. Aquestes adaptacions no podran desvirtuar el caràcter de les proves, la finalitat de les quals és valorar l'aptitud dels aspirants per a les funcions pròpies de la categoria a què concorren.


 • Lloc de presentació

  En les unitats de registre de les dependències administratives següents:
  - 03001 Alacant: c/ Girona, núm. 26.
  - 03801 Alcoi: plaça d'Espanya, núm. 2.
  - 12001 Castelló de la Plana: c/ Hort dels Corders, núm. 12.
  - 46008 València: av. Ferran el Catòlic, núm. 74.

  També es podran presentar en qualsevol dels registres generals dels departaments de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, o mitjançant qualsevol de les formes previstes en la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=OPOS_SAN_SIN_CERT&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=65251


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=OPOS_SAN_CERT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=65251


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.