Detall

Interventors/ores, tresorers/eres i tècnics/iques de l'àrea econòmica.


 • Descripció

  Interventors/ores, tresorers/eres i tècnics/iques de l'àrea econòmica.


 • Organisme

  Carcaixent
  Plaça Major, 1
  Tel:962457600
  Fax:962433889


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Haver complit 16 anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  b) Posseir la nacionalitat espanyola, sense perjuí d'allò disposat en l'article 57 de l'EBEP.
  c) Estar en possessió d'alguna de les titulacions següents: Llicenciat en Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia, Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Ciències Actuarials i Financeres o títol de grau corresponent. Per a altres titulacions, s'haurà d'acreditar, fefaentment, amb document públic, l'equivalència al·legada.
  d) Posseir la capacitat funcional suficient per a l'exercici de les funcions encomanades.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques.


 • Taxa ordinària

  26,00 €


  Descripció de la taxa

  Pagament: per mitjà de carta de pagament que s'obté a través de la pàgina web municipal:

  Nota informativa: s'han d'omplir les dades personals i indicar l'epígraf Personal temporal i l'epígraf B, apartat 1, Grup A. D'aquesta manera s'obté la carta de pagament que pot ser satisfet immediatament per l'opció de pagament en línia mitjançant targeta de crèdit o dèbit o es pot imprimir i fer l'ingrés en qualsevol entitat bancària col·laboradora o els seus caixers automàtics.


 • Documentació / Informació

  Els aspirants hauran de presentar sol·licitud en què declararan complir tots els requisits fixats en aquestes bases, adreçat a l'Alcaldia.

  A la instància s'adjuntarà la documentació següent:
  a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  b) Justificant d'ingrés dels drets d'examen.
  c) En el seu cas, còpia compulsada del Certificat de Coneixements del Valencià Nivell Mitjà, expedit
  per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià o equivalent. O certificat acreditatiu d'haver
  superat, a l'Ajuntament de Carcaixent, idèntica prova en un termini no superior a quatre anys. En el cas
  de no aportar-se cap d'aquests certificats, l'aspirant haurà de sotmetre's a una prova obligatòria i
  eliminatòria de coneixements del valencià de nivell equivalent.


 • Lloc de presentació

  Al Registre General (Oficina d'Atenció al Ciutadà), a la plaça Major, 1 baix, o bé en la forma prevista en l'art. 16.4. de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú. En aquest últim cas, s'haurà d'enviar obligatòriament al número de fax: 962 43 13 86, a l'atenció del Departament de Personal, una còpia de la instància en què consten el segell i la data d'entrada del registre de l'organisme on s'ha presentat, abans que finalitze el termini de presentació de les instàncies.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.carcaixent.es/va/general/page/convocatoria-borsa-treball-temporal-dinterventorses-tresorerses-tecnicses-larea-economica


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar