Detall

Tècnica lletrada o tècnic lletrat (referència A01/17).


 • Descripció

  Tècnica lletrada o tècnic lletrat (referència A01/17).


 • Organisme


  Universitat d'Alacant
  Carretera Sant Vicent del Raspeig s.n.
  03690 Sant Vicent del Raspeig
  Tel. 96 590 3400
  Fax 96 590 3464
  Webhttp://www.ua.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional dels estats membres de la Unió Europea o estar inclòs en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en l'apartat 1 de l'article 54 de la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. També podran participar el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de l'esmentada edat dependents.

  2. Tindre complits els setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

  3. Estar en possessió o haver pagat els drets per a l'expedició del títol de Llicenciatura en Dret, Grau en Dret o titulació equivalent. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger haurà d'estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.

  4. Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.

  5. No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies de l'escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent ni haver sigut sotmesa o sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  24,76 €


  Descripció de la taxa

  En el comprovant bancari s'haurà de fer constar el nom, cognoms i referència de la convocatòria (A01/17).
  La taxa per drets d'examen s'ingressaran en el compte 0081-3191-41-0001027704 (IBAN: ES97) del Banco Sabadell.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS

  Estan exempts del pagament de la taxa establida:

  - Les o els aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33 %. Per a disfrutar d'aquesta exempció s'haurà d'adjuntar certificat de la Conselleria de Benestar Social o òrgans competents d'altres administracions públiques, que acredite discapacitació igual o superior al 33 %.
  - Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria. Per al gaudi de l'exempció serà requisit que no hagueren rebutjat, en el termini referit, oferta d'ocupació adequat ni s'hagueren negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits previstos en la llei, se sol·licitarà en la corresponent oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Quant a l'acreditació de les rendes, s'acreditarà amb una declaració escrita de la persona sol·licitant en què s'afirme que no es perceben rendes superiors al Salari Mínim Interprofessional. Ambdós documents s'hauran d'adjuntar inexcusablement a la sol·licitud de participació en aquestes proves selectives.
  - Els membres de famílies nombroses de categoria especial o de famílies monoparentals de categoria especial i disfrutaran d'una bonificació del 50 % els membres de famílies nombroses de categoria general o de famílies monoparentals de categoria general. Per al gaudi de l'exempció s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite l'esmentada condició.
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  - Torn accés lliure, per a ocupar llocs al Servei Jurídic.


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en aquestes proves selectives hauran de fer-ho constar en instància disponible en l'adreça de la pàgina web del Servei de Selecció i Formació següent: https://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/oposiciones/actual/oposiciones.html i a l'Oficina Principal del Registre General de la Universitat (edifici de Rectorat i Serveis Generals), i que figura com a annex V a la present convocatòria.

  L'aspirant per a l'ompliment de la seua sol·licitud haurà d'observar les instruccions del revers de la instància i tindrà en compte les puntualitzacions en la base 3.4 de la present convocatòria.

  -Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se de:

  a) Fotocòpia del DNI. Els qui no posseïsquen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar-hi hauran de presentar fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat i, si és el cas, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a expenses o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb què tinguen el dit vincle. Així mateix, hauran de presentar una declaració que deixe constància que no s'ha produït una separació de dret del cònjuge i, si és el cas, del fet de que l'aspirant viu a costa seu o està a càrrec seu.

  b) Comprovant bancari d'haver pagat els drets d'examen.

  * Accés de persones amb discapacitat.

  Les i els aspirants amb minusvalideses que desitgen sol·licitar adaptació de temps i/o mitjans per a la realització dels exercicis, hauran d'indicar-ho en la sol·licitud en el requadre número 5 d'aquesta, i serà requisit, en aquest cas, acompanyar a la instància el corresponent certificat acreditatiu del grau de discapacitat i del dictamen tècnic facultatiu expedit per l'òrgan competent, per tal de fer efectiva, si és procedent, l'esmentada petició.


 • Lloc de presentació

  La presentació de sol·licituds es farà a l'Oficina Principal del Registre General de la Universitat o a les oficines auxiliars, situades a les secretaries de centre i en la seu d'Alacant on apareixerà la data de publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Es podran emprar les vies establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (que es manté en vigor en aplicació de l'últim paràgraf del punt 2 de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre).

  La sol·licitud que es presente a través de les oficines de Correus haurà d'anar en sobre obert perquè el personal de Correus puga estampar-hi el segell amb la data de presentació abans de la seua certificació. Si no es fa d'aquesta manera, es considerarà presentada en la data d'entrada en el Registre General d'aquesta universitat.

  En el sobre s'haurà d'indicar l'adreça següent: Universitat d'Alacant, Servei de Selecció i Formació, cra. Sant Vicent del Raspeig, s/n, 03690 Sant Vicent del Raspeig.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/oposiciones/actual/oposiciones.html


 • Seguiment





La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar