Detall

Técnic/a especialista en anatomia patològica


 • Descripció

  Técnic/a especialista en anatomia patològica


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33
  46010 València


 • Etapa Actual

  Concurs : Relació provisional del concurs-oposició. Termini al·legacions

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Titulació específica

  Títol de formació professional de tècnic superior en anatomia patològica o títol de formació professional de segon grau branca sanitària especialitat en anatomía patològica o el seu equivalent per a l'exercici de la categoria.


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com d'aquells estats a què, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què esta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, o ostentar este dret d'acord amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, podran participar el cònjuge de les espanyoles i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.

  b) Tindre complits setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

  c) Estar en possessió del títol de formació professional de tècnic superior en anatomia patològica o títol de formació professional de segon grau branca sanitària especialitat en anatomia patològica o el seu equivalent per a l'exercici de la categoria. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació

  d) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les tasques que es deriven del corresponent nomenament, capacitat que s'acreditarà en el termini requerit en esta convocatòria per mitjà de certificat mèdic. La presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'este requisit.

  e) No haver sigut separat/ada, o haver-se revocat el seu nomenament com personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat/ada disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.
  Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

  f) Haver ingressat la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt/a.

  g) No ostentar plaça en propietat de la mateixa categoria i especialitat en el Sistema Nacional de Salut.


 • Taxa ordinària

  14,75 €


  Descripció de la taxa

  1. Via telemàtica, a través de la pàgina web (www.san.gva.es).

  2. Via presencial, en una de les entitats bancàries col·laboradores establides en la dita sol·licitud, per mitjà de la presentació dels tres exemplars, els quals seran segellats per l'entitat bancària. Un dels exemplars quedarà en poder de la dita entitat.

  L'acreditació del pagament de la taxa es realitzarà, en el cas de no estar exempt/a de la mateixa, per mitjà de la validació mecànica de la sol·licitud, realitzada per l'entitat col·laboradora en què es realitze l'ingrés, o per mitjà de certificació expedida per la esta en què figure l'import i la data de l'ingrés.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Estaran exempts del pagament de la taxa:
  - El personal que acredite la seua condició de persona amb diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 %.
  - El personal que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria especial o de família monoparental de categoria especial.
  - Les víctimes d'actes de violència, la condició de les quals siga acreditada pels mitjans previstos en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  BONIFICACIONS
  - El personal que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria general o de família monoparental de categoria general gaudirà d'una bonificació del 50 % de la taxa.

  - Amb caràcter general, gaudiran d'una bonificació del 10 % de l'import de la taxa que els corresponga pagar els participants que realitzen la presentació de la sol·licitud i el pagament de la taxa, en el cas de no estar exempts, per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  12

  Descripció de les places

  Torn accés lliure: 11
  Torn diversitat funcional igual o superior 33%: 1


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades a participar en el concurs-oposició hauran d'omplir la sol·licitud que figura en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es), per algun dels mitjans següents:

  1. Amb certificat digital, a través de la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es), l'interessat seguint les instruccions que figuren en la mateixa podrà omplir la sol·licitud, pagar la taxa, en el cas de no estar-ne exempt/a i registrar la dita sol·licitud per via telemàtica.

  2. Sense certificat digital, l'interessat:
  - Omplirà la instància que figura en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública www.san.gva.es
  - Imprimirà els tres exemplars que consta la dita sol·licitud.
  - Pagarà la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt/a, en una de les entitats bancàries col·laboradores establides en la dita sol·licitud, per mitjà de la presentació dels tres exemplars, els quals seran segellats per l'entitat bancària. Un dels exemplars quedarà en poder de la dita entitat.
  - Entregar els altres dos exemplars en una de les unitats de registre especificades en el punt 3.3.

  ATENCIÓ
  En ambdós casos, la documentació que acredite els requisits per a participar en la quota de persones amb diversitat funcional, així com als efectes d'exempció o minoració de la taxa de participació per ser membre de família nombrosa general o especial, o de família monoparental general o especial, o víctima de violència sobre la dona, serà aportada físicament durant el termini de presentació de sol·licituds en els registres especificats en la base 3.2 d'esta resolució, per mitjà de l'entrega de la fotocòpia compulsada, en el seu anvers i revers.

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT
  La quota de persones amb diversitat funcional només estarà inclòs en el sistema d'accés pel torn lliure.

  L'òrgan tècnic de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho sol·liciten, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de l'exercici. Les dites adaptacions no podran desvirtuar el caràcter de les proves, la finalitat del qual és valorar l'aptitud dels aspirants per a les funcions pròpies de la categoria a què concorren.


 • Lloc de presentació

  En les unitats de registre de les següents dependències administratives:
  - 03001Alicante: c/ Girona, núm. 26.
  - 03801 Alcoi: Plaça d'Espanya, núm. 2.
  - 12001 Castelló de la Plana: c/ Hort Corders, núm. 12.
  - 46008 València: av. Ferran el Catòlic, núm. 74.

  També podran presentar-se en qualsevol dels registres generals dels departaments de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, o per mitjà de qualsevol de les formes previstes en la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=OPOS_SAN_SIN_CERT&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=65345


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=OPOS_SAN_CERT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=65345


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es/web/dgrhs/concurso-oposicion/-/asset_publisher/aQ6M/content/ope_2016_tecnico_especialista_anatomia_patologica?redirect=http%3A%2F%2Fwww.san.gva.es%2Fweb%2Fdgrhs%2Fconcurso-oposicion%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_aQ6M%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_aQ6M_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_aQ6M_keywords%3D%26_101_INSTANCE_aQ6M_delta%3D20%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_aQ6M_cur%3D3%26_101_INSTANCE_aQ6M_andOperator%3Dtrue


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar