Detall

Tècnics de gestió d'organismes autònoms, especialitat de Sanitat i Consum (codi 6000S).


 • Descripció

  Tècnics de gestió d'organismes autònoms, especialitat de Sanitat i Consum (codi 6000S).


 • Organisme

  Ministeri de Sanitat i Serveis Socials i Igualtat


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola.

  També podran participar, com a personal funcionari, en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, a excepció d'aquells que directament o indirectament impliquen una participació en l'exercici del poder públic o en la salvaguarda dels interessos generals de l'Estat i de les administracions públiques:

  a) Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.

  b) El cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els descendents menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que siguen dependents.

  c) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.

  Els aspirants no residents a Espanya inclosos en l'apartat b), així com els estrangers inclosos en els apartats c) i d), hauran d'acompanyar a la seua sol·licitud, document que acredite les condicions que s'al·leguen.

  2. Capacitat: posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.

  3. Edat: tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

  4. Habilitació: no haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés a cossos o escales de funcionaris, ni pertànyer al mateix cos, escala o especialitat a les proves selectives del qual es presenten.

  En cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

  5. Titulació: els aspirants hauran d'estar en possessió o en condicions d'obtindre el títol de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o Grau el que preveu el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

  Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'estar en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si és el cas, del corresponent certificat d'equivalència. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

  Accés de persones amb discapacitat.

  Els qui opten a les places reservades per a les persones amb discapacitat hauran d'acreditar que compten amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 i hauran d'expressar-ho en el formulari de sol·licitud de participació en el procés selectiu.

  Les persones que, com a conseqüència de la seua discapacitat, presenten especials dificultats per a la realització de les proves selectives, podran requerir en el formulari de sol·licitud les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans oportuns de les proves del procés selectiu.

  Els interessats hauran de formular la petició corresponent en sol·licitar la participació en la convocatòria. Igualment, hauran d'aportar el dictamen tècnic facultatiu emés per l'òrgan tècnic de qualificació del grau de discapacitat, i acreditaran de forma fefaent la/es deficiència/es que hagen donat origen al grau de discapacitat reconegut, als efectes que el tribunal puga valorar la procedència o no de la concessió de l'adaptació sol·licitada.


 • Taxa ordinària


  29,89 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa per drets d'examen es realitzarà:

  1. Per via electrònica: fent ús del servei Inscripció en Processos Proves Selectives del punt d'accés general http://administracion.gob.es/PAG/ips); caldrà com a requisit previ per a la inscripció el posseir un certificat digital de persona física vàlid o el DNI electrònic amb els certificats activats (més informació per a la seua obtenció en http://www.cert.fnmt.es i en http://dnielectronico.es, respectivament), en els termes que preveu l'Ordre HAC/729/2003, de 28 de març, per la qual s'estableixen els supòsits i les condicions generals per al pagament per via electrònica de les taxes que constitueixen recursos de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics («BOE» de 2 d'abril). La constància de pagament correcte de les taxes estarà avalada pel número de referència complet (NRC) emés per l'Agència Estatal d'Administració Tributària que figurarà en el justificant de registre.

  2. En suport paper: l'import dels drets d'examen s'ingressarà, junt amb la presentació de la sol·licitud, en qualsevol banc, caixa d'estalvis o cooperativa de crèdit de què actuen com a entitats col·laboradores en la recaptació tributària. En la sol·licitud haurà de constar que s'ha realitzat aquest ingrés mitjançant validació de l'entitat col·laboradora a través de certificat mecànic o, a falta d'això, de segell i firma autoritzada d'aquesta en l'espai reservat a aquests efectes.

  Les sol·licituds subscrites en l'estranger abonaran la taxa per drets d'examen mitjançant ingrés que es podrà efectuar directament en qualsevol oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o mitjançant transferència des d'un número de compte bancari obert en una entitat en l'estranger al compte corrent restringit de recaptació codi SWIFT BBVA ES MM IBAN ES29 0182 2370 4102 00000822 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, i seran per compte de l'aspirant les despeses i comissions bancàries que s'originen per aquesta transferència. Aquestes sol·licituds cursades en l'estranger acompanyaran el comprovant bancari d'haver ingressat els drets d'examen.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS

  Estaran exemptes del pagament de la taxa per drets d'examen:

  a) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent hauran d'acompanyar a la sol·licitud un certificat acreditatiu de tal condició.

  b) La persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de convocatòria, en els termes que preveu l'apartat dotzé 5 b) de l'Ordre APU/3416/2007, de 14 de novembre.

  Aquestes persones hauran d'acompanyar a la sol·licitud aquests dos documents:

  1. Certificat emés pels serveis públics d'ocupació sobre la seua condició de demandants d'ocupació, amb els requisits assenyalats en l'Ordre APU/3416/2007, de 14 de novembre.

  2. Declaració jurada o promesa escrita de la persona sol·licitant de no tindre rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.

  c) Les famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c) de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de la família nombrosa (BOE de 19 de novembre). D'aquesta manera, tindran dret a una exempció del 100 % de la taxa els membres de famílies de categoria especial i a una bonificació del 50 % (14,95 €) els membres de les famílies de la categoria general.

  La condició de família nombrosa s'acreditarà mitjançant fotocòpia del corresponent títol actualitzat, que haurà de ser adjuntat a la sol·licitud.

  d) Les víctimes del terrorisme, i s'entenen com a tals, les persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista i així ho acrediten mitjançant sentència judicial ferma o en virtut de resolució administrativa per la qual es reconega tal condició, el seu cònjuge o persona que haja conviscut amb anàloga relació d'afectivitat, el cònjuge del difunt i els fills dels ferits i difunts, d'acord amb la disposició final cinquena de la Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol que afig una nova lletra a l'apartat cinc de l'article 18 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre.


 • Places

  Nombre de places

  55

  Descripció de les places

  La distribució per àrees de les places convocades és la següent:

  a) Àrea d'avaluació clínica i preclínica de medicaments: 8 places.
  b) Àrea de farmacovigilància: 5 places.
  c) Àrea d'anàlisi química de medicaments: 4 places.
  d) Àrea de medicaments biològics: 3 places.
  e) Àrea de medicaments veterinaris: 5 places.
  f) Àrea de productes sanitaris i cosmètics: 8 places, 1 plaça (reserva discapacitat).
  g) Àrea de consum, seguretat alimentària i nutrició: 19 places, 2 (reserva discapacitat).

  Els aspirants només es podran presentar a una de les àrees anteriors.


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds s'ompliran d'acord amb les instruccions que figuren en l'annex IV de cada convocatòria i es dirigiran a la subsecretària del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (Subdirecció General de Recursos Humans).

  La presentació es realitzarà per qualsevol dels mitjans següents:

  a) Per via telemàtica: fent ús del servei Inscripció en Processos Selectius del punt d'accés general http://administracion.gob.es/PAG/ips), seguirà les instruccions que se li indiquen, i caldrà com a requisit previ per a la inscripció el posseir un certificat digital de persona física vàlid o el DNI electrònic amb els certificats activats (més informació per a la seua obtenció en http://www.cert.fnmt.e i en http://dnielectronico.es, respectivament).

  La presentació per aquesta via permetrà, seguint les instruccions que se li indiquen en pantalla, el següent:

  La inscripció en línia del model 790.
  Annexar documents a la seua sol·licitud.
  El pagament electrònic de taxes.
  El registre electrònic de la sol·licitud.

  Una vegada completades les dades sol·licitades, polseu sobre el botó d'Inscriure's», es mostrarà una pantalla de progrés on es dóna confirmació de cada un d'aquests passos, i es donarà per completat el tràmit una vegada que es mostren els justificants del pagament i registre de la inscripció.

  La constància de pagament correcte de les taxes estarà avalada pel número de referència complet (NRC) emés per l'Agència Estatal d'Administració Tributària que figurarà en el justificant de registre.

  En els casos en què les sol·licituds emplenades per via electrònica hagen d'anar acompanyades de documentació addicional, aquesta es podrà adjuntar escanejada en la sol·licitud electrònica o podrà ser presentada en els llocs previstos en la lletra següent.

  b) En suport paper: haurà d'omplir prèviament el formulari 790, a través del punt d'accés general http://administracion.gov.es/P/ips. Una vegada emplenats en l'esmentada pàgina totes les dades sol·licitades d'aquest formulari, hauran de polsar en la part inferior d'aquest sobre l'opció «generar sol·licitud». d'aquesta manera, es generarà el document que, en imprimir-lo a continuació en suport paper, constarà de tres còpies («exemplar per a l'Administració», «exemplar per a la persona interessada» i «exemplar per a l'entitat col·laboradora»). Cada sol·licitud tindrà assignat un número de referència identificatiu únic (no són vàlides les fotocòpies).

  En la sol·licitud haurà de constar que s'ha realitzat aquest ingrés mitjançant validació de l'entitat col·laboradora a través de certificat mecànic o, a falta d'això, de segell i firma autoritzada d'aquesta en l'espai reservat a aquests efectes.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, passeig del Prado, 18, 20, 28014 Madrid), o en els registres de les delegacions i subdelegacions del Govern de l'Administració General de l'Estat o en els registres d'altres òrgans administratius de l'Administració General de l'Estat, representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger, així com en els registres de les administracions de les comunitats autònomes o de les entitats locals que hagueren subscrit el conveni oportú.

  Les sol·licituds subscrites en l'estranger es podran cursar a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ips.redsara.es/IPSC/action/secure/buscarConvocatorias.do


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar