Detall

Metge Anestesista.


 • Descripció

  Metge Anestesista.


 • Organisme

  Diputació Provincial de Castelló: Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
  Av. Doctor Clará, 19
  12002 – Castelló
  Tel. 964 35 97 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  A més dels requisits i mèrits establits en les Bases Generals de Borses aprovades pel Consell de Govern del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, reunit en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 2006, i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 16 de data 7 de febrer de 2006, caldrà tindre en compte:

  REQUISIT D'EDAT: tindre 16 anys complits i no excedir l'edat màxima de jubilació prevista en les normes reguladores del Règim General de la Seguretat Social per a l'accés a la pensió de jubilació en la seua modalitat contributiva, sense coeficient reductor per raó d'edat.
  TITULACIÓ: llicenciatura en Medicina i Cirurgia, Especialitat Anestèsia i Reanimació. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'estar-se en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.


 • Places

  Descripció de les places

  La contractació del personal s'efectuarà amb subjecció al dret laboral, amb la formalització del contracte laboral de duració determinada que en cada cas siga procedent.


 • Documentació / Informació

  Els/les interessats/ades hauran d'omplir una instància de sol·licitud segons el model normalitzat que podran obtindre en el Registre del Consorci i en la pàgina Web, i en el qual declararan expressament i formalment que reunixen tots i cada un dels requisits de la convocatòria referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds.

  A este efecte, junt amb la instància de sol·licitud hauran de presentar:

  - Fotocòpia DNI
  - Fotocòpia titulació requerida i especialitat.
  - Fotocòpia de tots els mèrits que l'aspirant desitja que siguen valorats, segons bases.
  - Autobaremació dels mèrits, segons model adjunt a la sol·licitud

  * Els/les aspirants podran descarregar-se de la pàgina web la instància per duplicat: exemplar per a l'Administració i exemplar per a l'interessat. Caldrà presentar ambdós, als efectes que tinguen constància de la presentació.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds es presentaran, preferentment, atesa la urgència del procés, en el Registre General del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló o, alternativament, en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Vista la urgència de la convocatòria, les instàncies es presentaran preferentment en el Registre del Consorci.
  En el cas de la seua presentació en les oficines de Correus, les instàncies es presentaren en sobre obert, a fi que per l'empleat que admeta l'enviament s'estampe el segell de dates en el document, de manera que apareguen, amb claredat, el nom de l'Oficina i la data de presentació. Ha d'aparéixer el segell de certificat en el sobre exterior i en la pròpia sol·licitud/ instància de participació en el procés selectiu. Els terminis de presentació en a l'oficina de correus són els mateixos que els de la convocatòria.

  EN EL SUPÒSIT DE PRESENTACIÓ DE LES INSTÀNCIES EN ADMINISTRACIÓ DISTINTA O EN LES OFICINES DE CORREUS, EN ELS TERMES ESTABLITS EN L'ARTICLE 16.4 DE LA LLEI 39/2015, D'1 D'OCTUBRE, HAURÀ DE REMETRE, A MÉS, CÒPIA DE LA INSTÀNCIA AMB SEGELL DE REGISTRE, DE LA TITULACIÓ I ESPECIALITAT, I DE TOTS AQUELLS MÈRITS QUE DESITJA L'ASPIRANT QUE ES VALOREN, PER FAX AL SERVICI DE RECURSOS HUMANS DEL CONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL DE CASTELLÓ, AL NÚMERO 964 354378, DINS DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES. TOT AIXÒ EN PREVISIÓ DE LA CONSTATADA DEMORA EN LA REMISSIÓ A ESTE CONSORCI, D'INSTÀNCIES PRESENTADES EN CORREUS I ALTRES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES, DE TAL MANERA QUE, I DONAT EL CARÀCTER URGENT DE LA CONFIGURACIÓ DELS PROCESSOS DE BORSA DE TREBALL, TOTS ELS ASPIRANTS PUGUEN FIGURAR EN LA LLISTA D'ADMESOS, EN CAS DE PROCEDIR, PUGUEN SER VALORATS ELS SEUS MÈRITS DINS DEL TERMINI I EN LA FORMA CORRESPONENT.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://hospitalprovincial.es/es/RRHH/bolsas


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar