Detall

Coordinador Serveii Publicacions.


 • Descripció

  Coordinador Serveii Publicacions.


 • Organisme

  Diputació Provincial de Castelló
  Plaça de les Aules, s/n
  Tel.: 964 359600
  12001 Castelló


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  Seran els establits en les bases aprovades pel president de la corporació provincial, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 61, de data 22 de maig de 2010.

  "BASES GENERALS PER A PROVEEER LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL NO PERMANENT O EL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ, EN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS."

  a) Tindre nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. També podran participar siga quina siga la seua nacionalitat el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  Igualment s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit dels Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  b)Tener complits setge anys d'edat i no excedir si és el cas de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol exigible, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acaba el termini d'entrega d'instàncies en cada cas.
  d) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions.
  e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes, ni de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No haver sigut despedit laboralment per causa imputable al treballador en virtut de sentència ferma.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies sol·licitant prendre part en les proves hauran de recollir la manifestació de l'aspirant que reuneix tots i cada un dels requisits exigits i es dirigiran al president de la Diputació Provincial de Castelló.

  Així mateix, es farà constar en aquesta sol·licitud un compte de correu electrònic i/o dos números de telèfon com a mitjans de contacte. No obstant l'omissió d'aquestes dades no suposarà en cap cas causa d'exclusió.

  Per a les persones amb minusvalidesa que aixina ho sol·liciten, s'establiran les adaptacions possibles de temps i mitjans que permeten l'adequada realització de les proves.

  Així mateix, en full separat i firmat, s'acompanyarà a la instància la relació de mèrits, que hauran d'estar justificats mitjançant certificats o documents originals que acrediten el que al·lega o simples fotocòpies sense compulsar junt amb el títol exigit per a participar en la convocatòria. En aquest últim cas, en el moment que es procedisca a la crida per al nomenament interí o formalització del contracte que corresponga, s'hauran d'aportar els documents originals per a la seua compulsa. En cas contrari, decaurà el dret de la persona proposada a aquest efecte.

  Respecte a la justificació del temps treballat en aquesta diputació podrà valorar-se d'ofici, sense necessitat de sol·licitar cap certificat, i bastarà simplement la indicació escrita per part de l'aspirant del període de temps treballat.


 • Lloc de presentació

  En el registre general de la Diputació Provincial de Castelló, o per algun dels mètodes previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www7.dipcas.es/Zona_mj/RecHumanos/detalles/_hsbmoZNv-R_B_lBAlnRU5J4dLR6DsAgv


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar