Cos superior tècnic d'investigadors científics, especialitat: investigació en sostenibilitat dels sistemes productius agraris. (convocatòria 27/15)

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Etapa actual: Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs
Codi SIA: 3025617
|
Codi GVA: 65654
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Promoció interna
Prova
Concurs oposició
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica
Doctor/a en Enginyeria, Doctor/a en Veterinària, Doctor/a en Ciències Experimentals o equivalent.
Places
Núm. de places totals 1

Descripció de places

- Modalitat B: promoció interna horitzontal: personal funcionari de carrera que pertanga a un altre cos o escala del mateix subgrup de classificació professional (qualsevol subgrup A1 de l'annex I de la llei excepte l'A1-28-01). - Modalitat C: promoció interna mixta: personal funcionari de...
Saber més
Requisits
a) Ser personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat dels cossos a què es fa referència en el present apartat per a cada una de les modalitats, i haver prestat servicis efectius durant almenys dos anys com a personal funcionari de carrera en el cos o escala des del que...
Saber més
Taxes
Import tasa màxima: 28.19

Forma de pagament:

Se ingresarán en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras que figuran en la solicitud. El pago de la tasa se justificará mediante el oportuno justificante que la entidad bancaria emitirá atendiendo a la modalidad de pago elegida por la persona aspirante

Excempció / Reducció de tases:

1. Las personas con diversidad funcional igual o superior al 33 %. Para ello señalarán con una equis (X) en el apartado de Exenciones «Discapacitados» de la solicitud presencial o telemática. 2. Los miembros de familias numerosas o monoparentales de categoría especial. Para ello señalarán con...
Saber més

Etapa actual: Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

Fase

Oposició

Publicació
Forma de presentació
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment en:
Recursos
  • Recurs d'alçada

Llistat d'etapes

Etapa actual: Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

Data publicació: 22-10-2018

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data publicació: 21-09-2018

Temini tancat

Correcció d'errors. Nomenament del tribunal

Data publicació: 16-02-2018

Informació d'interés

Data publicació: 13-02-2018

Nomenament del tribunal

Data publicació: 21-12-2017

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data publicació: 03-11-2017

Bases i obertura de termini

Data publicació: 06-06-2017

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs