Detall

Agents de Policia Local


 • Descripció

  Agents de Policia Local


 • Organisme

  Orpesa/Oropesa del Mar
  Calle Doña Laura de Cervellón, 5A
  Tel:964310100
  Fax:964310066


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Estar en possessió del Batxiller Superior o equivalent o complides les condicions per a obtindre-ho en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. Als efectes d'acreditar l'equivalència de les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys amb el Batxiller a efectes laborals, s'haurà de presentar junt amb el justificant de superació de les dites proves d'accés, el títol de Graduat Escolar o Graduat en ESO. No s'admetrà l'única presentació de les proves d'accés.

  ALTRES
  Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B i per a motocicletes classe A. Sobre el permís de conducció per a motocicletes, el que s'ha esmentat anteriorment s'entén amb anterioritat al 8 de desembre de 2.009, data en què va entrar en vigor el nou Reglament de Conductors. A partir d'eixa data, el permís de conducció que s'exigix per a poder concórrer a este procés selectiu és l'A2.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques.
  - Tindre complits 18 anys d'edat sense que excedisca de l'edat de jubilació forçosa.
  - No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions, i tindre una estatura mínima de 1,65 metres els hòmens i 1,60 metres les dones.
  - No haver sigut separado/ada per mitjà d'expedient disciplinari, de qualsevol administració o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat o inhabilitada penalment per a l'exercici de funcions publiques.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. Esta autoliquidació es facilitarà als aspirants pel Servici d'Atenció al Ciutadà (SAC), ben presencialment o a través de la remissió d'un correu electrònic a l'adreça sac@oropesadelmar.es, on caldrà indicar: nom i cognoms, DNI, domicili (carrer, municipi i codi postal), telèfon de contacte i correu electrònic on es desitja rebre l'autoliquidació.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en la present convocatòria es dirigiran a l'alcalde-president d'este Ajuntament, i caldrà utilitzar el model d'instància que figura com a annex II . A les instàncies s'haurà d'adjuntar:

  a) Fotocòpia compulsada del DNI.
  b) Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen.
  c) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en la convocatòria.
  d) Relació de mèrits al·legats en la fase concurs i documentació acreditativa dels mateixos. No es tindrà en compte els mèrits que no s'aportacions i acrediten en el termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  En el Servici d'Atenció al Ciutadà (SAC) Registre General de l'Ajuntament de l'Ajuntament d'Orpesa de 9:00 a 14:00 hores o per algun dels mitjans previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.oropesadelmar.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_EMPLEO


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar