Detalle Empleo Publico

Odontòleg/òloga EAP (OPO 2014-15-16)

Codi SIA: 65829
Organisme: CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
Etapa actual: Nomenament
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Promoció interna
Prova: Concurs-oposició (accés RESTRINGIT)
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Titulació específica: Títol de llicenciat/ada o grau en Odontologia, o el títol de llicenciat/ada o doctor/a en Medicina i títol de metge especialista expedit pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, en l'especialitat d'Estomatologia.
Grup: A1
Informació en web organisme: http://www.san.gva.es
Nº Places totals: 5

Places

Requisits

a) Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com d'aquells estats als quals en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què esta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, o ostentar este dret d'acord amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, podran participar el cònjuge de les espanyoles i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents. b) Tindre complits setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa. c) Posseir dins del termini de sol·licituds especificat en aquesta convocatòria, o tindre complides les condicions per a obtindre'l, el títol de llicenciat/ada o grau en Odontologia, o el títol de llicenciat/ada o doctor/a en Medicina i títol de metge especialista expedit pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, en l'especialitat d'Estomatologia. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació. d) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les tasques que es deriven del corresponent nomenament, capacitat que s'acreditarà en el termini requerit en esta convocatòria per mitjà de certificat mèdic, i la presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'este requisit. e) No haver sigut separat/ada, o haver-se revocat el seu nomenament com personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat/ada disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes, en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública. f) Haver ingressat la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt/a , segons s'especifica en la base 3 d'esta convocatòria. g) No ostentar plaça en propietat de la mateixa categoria i/o especialitat en el Sistema Nacional de Salut. - Pertànyer a grup de classificació inferior, siga immediat o no, o a diferent categoria o especialitat del mateix grup. - Estar o haver estat en servici actiu o amb reserva de lloc com a personal estatutari fix durant, almenys, dos anys en la categoria o especialitat des de la qual s'accedix, sense necessitat que el dit temps siga ininterromput ni immediatament anterior a la convocatòria.

Etapa actual:

Nomenament

Publicació

Documentació

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es nomena personal estatutari fix les persones aspirants aprovades en el concurs oposició pel torn de promoció interna per a la provisió de vacants de la categoria de odontòleg o odontòloga d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Nomenament

Data de publicació: 02-08-2019

Presentació de documents. Oferta places vacants.

Data de publicació: 10-05-2019

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data de publicació: 02-05-2019

Relació provisional del concurs oposició. Termini al·legacions

Data de publicació: 12-02-2019

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data de publicació: 04-07-2018

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva.

Data de publicació: 17-04-2018

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 15-01-2018

Correcció d'errors (llista definitiva d'admesos/exclosos)

Data de publicació: 20-12-2017

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 18-12-2017

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 19-09-2017

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 27-06-2017

Tornar al llistat d'etapes

Nomenament

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.