Detall

Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació (ASEF 04/17).


 • Descripció

  Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació (ASEF 04/17).


 • Organisme

  Servicio de Salud de las Illes Balears
  Reina Esclaramunda, 9
  07003 Palma
  Tel:971 175 600


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Correcció d'errors bases (ampliació de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o del Espai Econòmic Europeu, o tindre el dret a la lliure circulació de treballadors de conformitat amb el Tractat de la Unió Europea o altres tractats ratificats per Espanya, o bé tindre reconegut aquest dret per mitjà d'una norma legal. Poden participar igualment -siga quina siga la seua nacionalitat- el cònjuge dels ciutadans espanyols i dels altres estats membres de la Unió Europea sempre que no estiguen separats de dret, i també els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, tinguen menys de 21 anys o bé siguen majors i dependents.

  b) Tindre la titulació de Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació o estar en condicions d'obtindre-la dins del termini per a presentar sol·licituds.

  c) Tindre la capacitat funcional necessària per a exercir les funcions que es deriven del nomenament.

  d) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa. Si s'ha complit l'edat de jubilació, la persona candidata serà exclosa de les llistes.

  e) No haver estat separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a llocs o càrrecs públics per mitjà d'una resolució judicial, per a accedir al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas del personal laboral de què haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser ciutadà d'un altre estat, no estar inhabilitat o en una situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que li impedisca accedir a l'ocupació pública en el seu estat i en els mateixos termes.

  f) Presentar la sol·licitud en el mode i el termini establits en la convocatòria de la categoria a què s'opte.

  g) Satisfer la taxa per a inscriure's en les proves selectives per a accedir a la categoria de personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica.

  h) No incórrer en el moment del nomenament en cap causa d'incompatibilitat, segons el que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

  i) No estar afectat per una resolució que implique que se l'excloga de la borsa.


 • Taxa ordinària

  11,29 €


  Descripció de la taxa

  Per a pagar la taxa, pot fer-se telemàticament en el web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (www.atib.es). Si es fa directament en una entitat bancària col·laboradora, el codi que s'ha de consignar en el model de document tributari 046 és "BOGN" i en el resguard ha de figurar el segell de l'entitat bancària que justifique el pagament.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES  PER A LES CONVOCATÒRIES DE LA GENERALITAT

  Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

  Article 35. Exempcions i bonificacions

  Un. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, "Admissió a proves selectives", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

  Tres. Disfrutaran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.


  PER A ALTRES CONVOCATÒRIES

  Cada convocatòria especifica en les bases les possibles exempcions o descomptes


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  Personal estatutari temporal corresponent a la gerència de 60301 Hospital Can Misses - Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
  Les característiques especials del lloc/s a cobrir són les següents:

  - Coneixements d'Anestesiologia i Reanimació Reconstructiva.
  - Coneixements de Cirurgia Andrológica.
  - Coneixements de Cirurgia Uretral.


 • Documentació / Informació


  La sol·licitud, el model d'autobarem i les instruccions per a emplenar-los es poden descarregar en format PDF des del webhttp://www.ibsalut.es/ibsalut/es/profesionales/recursos-humanos/convocatorias-especificas.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud i els seus annexos -havent pagat prèviament la taxa corresponent- s'han de presentar en el Registre del Servei de Salut de les Illes Balears (ubicat a carrer de la Reina Esclaramunda, 9, de Palma) o en els registres de les gerències territorials del Servei de Salut o bé per qualsevol de les vies que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú dels administracions públiques. Les sol·licituds que es presenten mitjançant les oficines de Correus han d'anar dins d'un sobre obert perquè el funcionari de Correus les date i les segelle abans de certificar-les.

  A fi d'agilitzar i facilitar el procediment de selecció, quan la sol·licitud s'haja presentat en registres aliens al Servei de Salut es recomana a les persones aspirants que informen d'això a la Unitat de Selecció enviant un fax al 971 397 113, o un correu electrònic a l'adreça rrhh_contratacion@asef.es, en el qual han de constar el número i la data de registre de la sol·licitud, el resguard del pagament de la taxa i els annexos.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ibsalut.es/ibsalut/es/profesionales/recursos-humanos/convocatorias-especificas


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.