Detall

OPERARIS D'OBRES I SERVEIS MÚLTIPLES (Exp. 3662/2017)


 • Descripció

  OPERARIS D'OBRES I SERVEIS MÚLTIPLES (Exp. 3662/2017)


 • Organisme

  Almoradí
  Plaza Constitución, 1
  Tel:965700101
  Fax:966780104


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  Altres categories professionals - Agrupacions professionals funcionarials (APF) sense requisit de titulació (antic grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola. També podran accedir:
  - Els nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o nacionals d'aquells estats, als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  - El cònjuge, descendents, i descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, menors de 21 anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu.
  - Els estrangers amb residència legal a Espanya.
  Tots els aspirants hauran d'acompanyar a la seua sol·licitud la documentació que acredite les condicions que s'al·leguen.
  b) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions encomanades.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas de personal laboral, en el que haguera sigut separat o inhabilitat.
  En cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.almoradi.es/concejalias/hacienda-y-personal/bolsa-de-trabajo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.