Detall

Tècnic en Informàtica


 • Descripció

  Tècnic en Informàtica


 • Organisme

  La Nucia
  Plaça Major, 1
  Tel:965870700
  Fax:965870840


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Informació pública de les bases

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol o, d'acord amb el que establix la Llei 7/2007, de 12 d'abril, tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea, o la de qualsevol d'aquells estats, als quals, en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors, així com siga quina siga la seua nacionalitat el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.
  b) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa o d'aquella altra que puga establir-se per llei.
  c) Estar en possessió del títol universitari de Diplomatura en Informàtica o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. Els aspirants amb minusvalidesa acreditaran els requisits d'estar afectats per discapacitat de grau igual o superior al 33% i ser compatibles amb les funcions pròpies del lloc, per mitjà de certificació expedida pel Centre Base d'Orientació, Diagnòstic i Tractament de la Conselleria de Treball i Seguretat Social o d'un altre Organisme amb la mateixa competència en la matèria.
  e) No trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, de qualsevol administració o ocupació pública.

  Equivalència de títols: correspon a l'autoritat competent declarar l'equivalència dels títols.
  Els títols estrangers hauran d'estar degudament convalidats en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.

  Tots i cada un dels requisits hauran de reunir-se pels interessats en referència a la data d'expiració del termini per a la presentació d'instàncies i hauran de mantindre's durant tot el procés selectiu.


 • Taxa ordinària

  70,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament es realitzarà per mitjà d'ingrés bancari o resguard d'abonament, i haurà d'ingressar-se en uns dels següents comptes municipals:

  - CAIXALTEA: IBAN-ES54 3045 2651 27 2732000031
  - BCO. SABADELL: IBAN-ES94 0081 1067 20 0001014610
  - BBVA: IBAN-ES35 0182 4453 06 0200000226


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lanucia.es/atencion-ciudadana/tablon-de-anuncios


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar