Detall

Professor/a de formació de persones adultes en l'àrea científicotecnològica i francés


 • Descripció

  Professor/a de formació de persones adultes en l'àrea científicotecnològica i francés


 • Organisme

  Benicàssim/Benicasim
  Médico Segarra, 4
  Tel:964300962
  Fax:964303432


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol o estranger i, en este cas, tindre en vigor el permís de residència i de treball.
  b) Tindre complits setze anys d'edat, i no excedir aquella en què es puga accedir a la jubilació en el Règim General de la Seguretat Social.
  c) Estar en possessió de la titulació específica requerida en la base primera, o en condicions d'obtindre-la en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  d) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions.
  e) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol Administració pública, ni trobar-se inhabilitat/a amb caràcter ferm per a l'exercici de les funcions públiques, ni si és el cas, per a la corresponent professió.
  f) En el cas dels nacionals d'altres Estats mencionats en el paràgraf a), no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. Els interessats hauran de practicar l'autoliquidació en els impresos habilitats a este efecte per l'Administració municipal i realitzar el seu ingrés en les entitats bancàries autoritzades abans de presentar la sol·licitud d'inscripció, no admetent-se el pagament fora del dit termini. L'autoliquidació es facilitarà als/ a les aspirants pel Servici d'Informació Ciutadana.


 • Exempció / Reducció taxes

  Tarifes reduïdes:

  a) En el cas que l'aspirant siga una persona que figura com a demandant d'ocupació en els Centres Servef d'Ocupació de la Generalitat o organisme equivalent amb una antiguitat mínima de 6 mesos, referida a la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives en el (BOP), s'aplicarà una reducció del 90 per cent sobre la tarifa en el primer apartat, resultant la quantitat de 3 EUROS (TRES EUROS).
  Per a l'aplicació de la dita tarifa el subjecte passiu haurà d'acreditar, en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció, la seua condició de demandant d'ocupació per mitjà de la presentació del document on s'acredite la seua inscripció en els Centres Servef d'Ocupació o organisme equivalent i en el que s'especifique la situació de la demanda i la data de la pròxima renovació (DARDE o document que en un futur ho substituïsca).

  b) En el cas que l'aspirant siga una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % s'aplicarà una reducció del 90 per cent sobre la tarifa prevista en l'apartat primer, resultant la quantitat de 3 EUROS (TRES EUROS).
  Per a l'aplicació de la dita tarifa el subjecte passiu haurà d'acreditar el seu grau de discapacitat per mitjà de la presentació de certificat oficial vigent en la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives en el (BOP) en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció i la còpia de l'autoliquidació ingressada.

  c) En el cas que l'aspirant siga membre d'una família nombrosa s'aplicarà una reducció del 20 per cent sobre la tarifa prevista en l'apartat primer, resultant la quantitat de 24 EUROS (VINT-I-QUATRE EUROS). La condició de membre d'una família nombrosa s'acreditarà per mitjà de la presentació de títol en vigor expedit per la Generalitat Valenciana en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció.


 • Documentació / Informació

  Model oficial d'instància que s'adjunta com a annex I a estes bases i que estarà a disposició de l'aspirant en el Servici d'Informació Ciutadana (SIC) de l'Ajuntament de Benicàssim i en la web. municipal (www.benicassim.es), apartat Ocupació Pública. Les instàncies hauran d'arreplegar la manifestació del/a aspirant que reunix tots i cada un dels requisits que s'exigixen en la base 2a de la convocatòria, i es dirigiran a la Sra. Alcaldessa de la Corporació.
  La sol·licitud d'inscripció haurà d'anar acompanyada, en tot cas, de còpia de l'autoliquidació degudament ingressada.

  A la instància s'adjuntarà:

  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen. En el cas que l'aspirant siga una de les persones a qui se'ls aplique una tarifa reduïda a les que es referix l'apartat 4.2 de la base QUARTA, haurà d'adjuntar-se amb la sol·licitud d'inscripció i l'autoliquidació ingressada, la documentació original o degudament compulsada que en eixe apartat s'indica.
  - Els mèrits que s'aporten a este efecte del concurs i que hauran d'estar justificats per mitjà de certificacions o documents originals que acrediten allò que s'ha al·legat, o fotocòpies compulsades pel Secretari d'esta Corporació o un altre òrgan o persona que tinga atribuïda la fe pública. Els mèrits i circumstàncies que al·leguen els aspirants hauran d'entendre's referits al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies i no es tindran en compte els que no s'aporten i justifiquen en este moment.
  - El projecte i el currículum de l'aspirant.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies es presentaran en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, en horari de registre i atenció al públic. També podran presentar-se en les altres formes previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En este supòsit , el/la sol·licitant, dins del termini de presentació d'instàncies, haurà de remetre una còpia de la seua sol·licitud en què quede acreditada la data de la seua presentació, al fax número 964 30 34 32 o al correu electrònic personal@benicassim.org.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment en: • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar