Detall

Auxiliars d'Ajuda a domicili.


 • Descripció

  Auxiliars d'Ajuda a domicili.


 • Organisme

  Vilamarxant
  Av. Dos De Mayo, 1
  Tel:962710032
  Fax:962710029


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea. També podran participar siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.
  L'accés a l'ocupació pública, s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique, la lliure circulació dels treballadors.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir si és el cas de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral on haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa per drets d'examen haurà d'ingressar-se en el compte municipal que este Ajuntament manté en la Caja Rural de Cheste, número ES61 3121 2366 1927 3200 0038. Caldrà indicar-hi el nom, cognoms i el DNI de l'aspirant, així com la identificació de la convocatòria en què es vol participar.


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en estes proves selectives, hauran de presentar omplit el model de sol·licitud (annex II), que es troba en les dependències municipals i en la pàgina web de l'Ajuntament de Vilamarxant (www.vilamarxant.es).

  Per a ser admesos i prendre part en les proves selectives, els/les sol·licitants hauran de manifestar en les instàncies que reunixen tots els requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies, i els hauran d'acreditar posteriorment en el cas de ser seleccionats.

  A les instàncies hauran d'adjuntar els documents següents:

  - Còpia degudament compulsada del DNI o, si és el cas, passaport.
  - Justificant del pagament de drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General situat en l'Avinguda 2 de Maig, núm. 1, de Vilamarxant (CP 46191), o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://vilamarxant.sedelectronica.es/board/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar