Detall

Agent d'Igualtat


 • Descripció

  Agent d'Igualtat


 • Organisme

  Mislata
  Plaza Constitucion, 8
  Tel:963991100
  Fax:963991150


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits, prova tècnica, entrevista


 • Grup

  A/B - Llicenciatura / Diplomatura


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en la selecció es presentaran en model oficial.

  Els sol·licitants manifestaran en les instàncies:
  1. Que reunixen totes les condicions que s'exigixen en la base segona, referides a la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  2. La relació concreta i numerada de mèrits a valorar, acompanyada de formulari d'autobaremació i de la còpia dels documents que els acrediten. Si no es presenten els documents durant el termini de presentació d'instàncies no seran valorats.
  3. Un telèfon en què puguen ser localitzats en horari al matí.

  La instància haurà d'anar acompanyada amb els documents següents:
  - Fotocòpia del DNI, o del passaport, o targeta de residència.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de taxes d'expedició.
  - Formulari d'autobaremació.
  - Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
  En el cas de presentar la sol·licitud en registre diferent de l'Ajuntament, és recomanable que el o la sol·licitant, envie el mateix dia o dins del termini establit per a la presentació de sol·licituds, un correu a regimeninterior@mislata.es al qual adjuntaran la còpia registrada amb la data i mode de remissió de la documentació exigida en la convocatòria.

  NOTA. Les persones aspirants hauran d'aportar en el moment de la presentació d'instàncies i durant el termini atorgat, tots els documents que acrediten els mèrits que seran objecte de valoració en el present procés selectiu, i no s'admetran altres mèrits aportats després de la finalització del termini de presentació d'instàncies.

  * En tot allò no disposat en les bases específiques, caldrà ajustar-se a allò que s'ha regulat en les Bases Generals aprovades per l'Ajuntament de Mislata (BOP de València núm. 112, de 13/06/2017).


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament. Les instàncies podran presentar-se igualment en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.mislata.es/transparencia/organitzacio-administrativa-de-l-ajuntament/processos-selectius/borses-d-ocupacio-temporal/i/19225/349/borsa-de-treball-d-agent-d-igualtat


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar