Detall

Director/a en el Centre Especial d'Ocupació IVASS


 • Descripció

  Director/a en el Centre Especial d'Ocupació IVASS


 • Organisme

  INSTITUT VALENCIÀ D'ACCIÓ SOCIAL (IVASS)
  AV. DEL PORT, 108
  46023 València
  Tel:961971460
  Fax:961971461


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola, d'un estat membre de la Unió Europea o ser nacional d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes en què esta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. Així mateix, es podran presentar aspirants amb nacionalitat diferent de la mencionada en les condicions previstes en la normativa vigent.
  b) Tindre complits setze anys.
  c) No patir malaltia ni limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions. El Servici de Vigilància de la Salut de l'IVAS emetrà l'informe d'aptitud per al desenrotllament de les funcions del lloc.
  d) No haver sigut objecte d'expedient disciplinari amb resolució de separació del servici en qualsevol de les administracions públiques, ni d'inhabilitació per a l'exercici de les funcions públiques. Les persones aspirants de nacionalitat diferent de l'espanyola hauran d'acreditar igualment no estar incurses en sanció disciplinària o condemna penal que impedisca al seu estat l'accés a la funció pública.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  1. Lloc de treball número 310 de la RPT: director/a Centre Especial d'Ocupació IVASS.
  2. Centre de destinació: Centre Especial d'Ocupació IVAS.
  3. Localitat del lloc: Paterna (València).
  4. Naturalesa: laboral.
  5. Duració del contracte: des de la formalització del contracte fins a la incorporació del titular, cobertura reglamentària o amortització del lloc de treball.
  6. Característiques del lloc:
  - Disponibilitat i flexibilitat horària.
  - Jornada: 40 hores.
  7. Retribucions:
  - Grup A
  - Complement de destinació: nivell 24
  - Complement específic: nivell E042


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'adaptaran al model que es publica en l'annex I, junt amb l'annex III (Declaració responsable) i s'hi adjuntarà:

  - Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
  - Curriculum vitae i,
  - Documentació justificativa dels mèrits al·legats en el currículum.


 • Lloc de presentació

  En qualsevol dels registres d'entrada de l'entitat o per qualsevol dels procediments establits en la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (Llei 39/2015, d'1 d'octubre). • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar