Detall

TÈCNIC MITJÀ DE DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL


 • Descripció

  TÈCNIC MITJÀ DE DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL


 • Organisme

  Diputació Provincial de Castelló
  Plaça de les Aules, s/n
  Tel.: 964 359600
  12001 Castelló


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. També podran participar siga quina siga la seua nacionalitat el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.
  Igualment s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els que s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre complits donàreu anys d'edat i no excedir si és el cas de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Títol de Llicenciatura/ Diplomatura/ Grau/ en Econòmiques, Empresarials, Dret o Administració i Direcció d'Empreses o complides les condicions per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.
  d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.
  f) No trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  g) Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu Estat, l'accés a la funció pública.

  * Accés persones amb discapacitat.

  Per a les persones discapacitades que així ho sol·liciten, les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. A este efecte, els interessats hauran de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la present oposició., reflectint les necessitats específiques que tinguen per a accedir al procés de selecció i adjuntant Dictamen Tècnic Facultatiu emés per l'òrgan tècnic de qualificació del grau de minusvalidesa competent, acreditant de forma fefaent la deficiència o deficiències permanents que han donat origen al grau de minusvalidesa reconegut.


 • Taxa ordinària

  12,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament d'estos drets es podrà efectuar, a través de transferència bancària al compte corrent número ES36 2038-9939-99-6000393489 que esta diputació té obert en BANKIA de Castelló, gir postal o telegràfic, on s'indicarà clarament la plaça a què aspira.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  - Torn lliure.


 • Documentació / Informació

  Qui desitge participar en les corresponents proves d'accés haurà d'omplir la sol·licitud que els serà facilitada en les oficines de la Diputació de Castelló i estarà disponible en la següent pàgina web (www.dipcas.es). S'hi adjuntarà:
  a) Fotocòpia del DNI o document equivalent, cas de tractar-se d'estrangers o nacionals de d'estats membres de la Unió Europea.
  b) El resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen. Si el pagament es va efectuar per mitjà de gir postal o telegràfic, es consignarà el número de gir.
  c) Fotocòpia de la titulació exigida.
  d) Fotocòpia del permís de conduir tipus B.
  e) En el cas de sol·licitar adaptació necessària per a la realització de les proves, fotocòpia del certificat de minusvalidesa o a falta d'això de la targeta acreditativa de la condició de discapacitat en els termes regulats per l'Orde 3/2010 de 26 de març de la Conselleria de Benestar Social.

  Els aspirants hauran de comprometre's a jurar o prometre el que preveu l'article 62.c de la Llei 5/2015 de 30 d'octubre, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i article 58.c de la Llei 10/2010 d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

  Les sol·licituds es dirigixen al president de la Diputació Provincial de Castelló.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Diputació, o en la forma que determina la Llei de 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Així mateix, les sol·licituds es podran presentar en les oficines d'Assessorament a Municipis, dependents d'esta Diputació, ubicades en les localitats de la Província de Castelló que s'indiquen:

  12300-MORELLA, c/ Sant Julià, 52.- Tf. 964-17 31 72
  12330-TRAIGUERA, c/ Ample, 11.- Tf. 964-46 80 00.
  12160-BENASSAL, pl. Don Blasco, 21.- Tf. 964-44 20 00.
  12200-ONDA, pl. Espanya, 20.- Tf. 964-77 07 92
  12448-MONTANEJOS, pl. Espanya, 15.- Tf. 964-13 13 12
  12400-SOGORB, pl. Almodí 1.- tf. 964-25 66 84


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.dipcas.es/es/recursos-humanos.html


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar