Detall

Operari de manteniment d'Esports.


 • Descripció

  Operari de manteniment d'Esports.


 • Organisme

  Sagunt/Sagunto
  Autonomia, 2
  Tel:962655858
  Fax:962666233


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases específiques]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals


  * GENERALS (BOP de València núm. 228 de 26/11/20185):
  a) Posseir la nacionalitat espanyola o d'alguns dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb allò que disposa l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió de la titulació exigida en les bases específiques de la convocatòria, o estar en condicions d'obtindre en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari de qualsevol de les administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial, per a l'accés al cos o escala de funcionari.

  * ESPECÍFICS:
  1.- Estar en possessió del títol d'Educació Secundària Obligatòria, o equivalent o en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini per a la presentació d'instàncies. Si és el cas, l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant per mitjà de certificació expedida a este efecte per l'administració competent.
  Als efectes d'equivalències:http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/educacion-se-cundaria-obligatoria/equivalencias-efectos-laborales.html2.-
  Tots els requisits hauran de complir-se, com a màxim, l'últim dia del termini de presentació d'instàncies i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins i tot el moment de la presa de possessió.

  2.- Igualment, una vegada finalitzat el procediment selectiu, l'aspirant que figure en primer lloc d'entre la llista d'aprovats, amb el qual s'haja de subscriure el contracte de relleu, haurà d'acreditar la seua condició de demandant d'ocupació amb un certificat en què conste la seua inscripció en l'INEM dins del termini de 20 dies hàbils comptats des del següent a la notificació de la proposta de contractació. Si no reunira la dita condició, o si no firmara el contracte en el termini assenyalat quedarà en situació de cessant amb pèrdua de tots els drets derivats de l'oposició i de la subsegüent proposta de contractació conferida.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació i es facultarà l'Alcaldia per a l'aprovació de l'imprés oficial corresponent.

  Per a obtindre l'imprés de la taxa, sense certificat digital o DNI electrònic, s'entrarà en la "Seu Electrònica" de la pàgina principal de la web de l'Ajuntament, on se seguirà successivament la informació següent:

  - Portal del Contribuent
  - Tràmits SENSE certificat
  - Autoliquidacions
  - Taxes.
  URL: https://seguro.gtt.es/NoCert/aplicacion.asp


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/BONIFICACIONS

  1.- Estaran exempts del pagament de la taxa els següents subjectes passius:

  a) Els aspirants que estiguen donats d'alta com a desempleats reals en l'INEM o organisme oficial d'ocupació de la corresponent comunitat autònoma.
  b) Els aspirants pertanyents a una família nombrosa de categoria especial.

  2.- Gaudiran d'una bonificació en el 50% de l'import corresponent d'esta taxa els subjectes passius pertanyents a una família nombrosa de categoria general .


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Procediment selectiu per a la cobertura d'un lloc de treball d'Operari de Manteniment d'Esports, per mitjà de contracte de relleu i formació d'una borsa de treball.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en la convocatòria es dirigiran a l'atenció de l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Sagunt, i es podrà utilitzar utilitzar la instància model que facilitaran les oficines de Registre i Informació Municipal.

  A la instància s'adjuntarà el justificant d'haver efectuat el pagament dels drets d'examen de conformitat amb l'Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes que per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal, es trobe en vigor.
  Per a obtindre l'imprés del document de pagament es podrà accedir a la seu electrònica de l'Ajuntament de Sagunt i a través del "portal del contribuent de l'Ajuntament de Sagunt" accedir a alta d'autoliquidacions, taxes i en el desplegable "taxes procediments selectius" imprimir el model per al pagament corresponent en qualssevol de les entitats col·labores que es mencionen en l'imprés.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Sagunt, o en la forma que determina la legislació sobre procediment administratiu comú vigent.

  Ajuntament de Sagunt
  Carrer Autonomia, 2,
  46500 Sagunt, València.
  Telèfon: 962 65 58 58


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.aytosagunto.es/es-es/ayuntamiento/administracion/empleo%20publico/Paginas/BOLSAS_DE_TRABAJO.aspx


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar