Detall

Dinamitzadors de joventut.


 • Descripció

  Dinamitzadors de joventut.


 • Organisme

  Utiel
  Plaza Ayuntamiento, 1
  Tel:962170504
  Fax:962172378


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits generals

  1. Posseir la nacionalitat espanyola, la d'un Estat membre de la Unió Europea, estar inclòs en l'àmbit d'aplicació de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors o ser estranger amb residència legal a Espanya, tot això d'acord amb l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  2. Tindre complits els setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents.
  Les persones amb discapacitat seran admeses en igualtat de condicions amb els altres participants, sense que s'establisquen exclusions per limitacions psíquiques o físiques sinó en els casos en què siguen incompatibles amb l'exercici de les tasques o funcions a desenrotllar.
  A tals efectes, els aspirants amb discapacitat hauran de presentar certificació de dictamen de l'òrgan competent de qualsevol comunitat autònoma o de l'Administració de l'Estat, que acredite la discapacitat, així com el certificat de compatibilitat expedit per l'organisme competent que acredite la seua capacitat per a exercir les tasques i funcions dels llocs objecte de convocatòria. Per a facilitar l'emissió del certificat es podrà sol·licitar prèviament per l'interessat/ada a la regidoria competent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, els riscos del lloc de treball de la llista de la borsa de treball a què es presenta.
  4. No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les Administracions Públiques ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a formar part de la Llista de la Borsa de Treball, d'acord amb el model oficial, es dirigiran a l'alcalde.

  La sol·licitud serà facilitada en el mostrador d'informació de la Casa Consistorial i es podrà descarregar directament de la pàgina web de l'Ajuntament.

  A la sol·licitud haurà d'adjuntar-se la documentació següent:

  1. Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport.
  2. Fotocòpia del títol o títols a què es referix la base 2.1.6. (Titulacions requerides)
  3. Documentació acreditativa de l'experiència al·legada, en els termes establits en la base 8.2 d'estes bases.
  4. Fotocòpia dels títols acreditatius dels cursos de formació i perfeccionament al·legats.
  5. En el cas de tindre discapacitat, certificació de dictamen favorable de l'òrgan competent de qualsevol Comunitat Autònoma o de l'Administració de l'Estat, que acredite la discapacitat, així com certificat de compatibilitat expedit per l'organisme competent que acredite la seua capacitat per a exercir les tasques i funcions dels llocs objecte de convocatòria. Per a facilitar l'emissió del certificat es podrà sol·licitar prèviament per l'interessat/ada a la Regidoria delegada de Personal, la determinació dels riscos dels llocs de treball a què es referix la Llista d'Espera.
  6. Programació d'activitats a què es referix la base 7.1.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de Documents de l'Ajuntament o en algun dels registres a què es referix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.utiel.es/es/page/proceso-constitucion-bolsa-trabajo-temporal-del-ayuntamiento-lista-espera-dinamizadores-juventud


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar