Detall

Cos Superior de Gestió de Tributs A2-30, Convocatòria 3/16, promoció interna.


 • Descripció

  Cos Superior de Gestió de Tributs A2-30, Convocatòria 3/16, promoció interna.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Oposició : Declaració de deserta

 • Procés selectiu

  PROMOCIÓ INTERNA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Ser funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat del subgrup C1 o del subgrup A2 (excepte els que ja pertanguen al Cos A2-30, Cos Superior de Gestió de Tributs, sector administració especial) i haver prestat serveis efectius durant almenys dos anys com a funcionari de carrera en aquest subgrup, tal com estableix l'article 119 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
  Les modalitats d'accés a la promoció interna tindran, en cada cas, la procedència següent:
  a) Promoció interna horitzontal: personal funcionari de carrera que pertanga a un altre cos o escala del mateix grup o subgrup de classificació professional (qualsevol subgrup A2 de l'annex I de la Llei excepte l'A2-30).
  b) Promoció interna mixta: personal funcionari de carrera que pertanga a un cos o escala del subgrup C1 de l'annex I de la Llei de conformitat amb l'article 119.1 de la llei esmentada).
  El personal funcionari de carrera que no haja pogut ser integrat en els cossos que estableix l'annex I de la Llei, podrà igualment accedir al subgrup A2-30 per mitjà de promoció interna mixta si pertany al subgrup C1 o per promoció interna horitzontal si pertany al subgrup A2.

  b) Titulació: estar en possessió del títol universitari de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o equivalent, o bé, títol universitari de grau, o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.

  c) No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera del Cos Superior de Gestió de Tributs, de l'Administració de la Generalitat, A2-30.


 • Taxa ordinària

  18,80 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'hauran d'ingressar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa es justificarà per mitjà del justificant oportú que l'entitat bancària emetrà atenent a la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/DESCOMPTES

  1. Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat d'Exempcions «Discapacitats» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  2. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat d'Exempcions «Família Nombrosa Especial» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  3. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat d'Exempcions «Família Nombrosa General» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  4. Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat «altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  5. S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es faça per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  8

 • Documentació / Informació


  Els qui vulguen prendre part en aquestes proves selectives hauran d'omplir la sol·licitud d'una de les formes següents:

  1. Sol·licitud presencial: per mitjà del model que figura en l'annex V i que els serà facilitat en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex VI o en el portal de l'Administració de la Generalitat http://www.gva.es» (apartat: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Direcció General de Funció Pública, Oposicions i concursos).

  2. Sol·licitud telemàtica: per mitjà del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat «http://www.gva.es» (apartat: Atenció al ciutadà, Guia PROP, Ocupació pública, Descripció: "Cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, Convocatòria 3/16», tramitar amb certificat).


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds hauran de presentar-se d'una de les formes següents:

  - Sol·licitud presencial: es presentarà la sol·licitud per les persones interessades en les oficines públiques que figuren en l'annex VI, una vegada emplenada i abonada la taxa que es fixa en la base 5.
  També es podran presentar les sol·licituds en la forma que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Sol·licitud telemàtica: les persones interessades presentaran la sol·licitud per Internet per mitjà de la firma electrònica, una vegada emplenat el formulari i fet el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5. No seran vàlides aquelles sol·licituds que, encara que hagen sigut pagades, no hagen sigut firmades electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=66108 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar