Detall

TÈCNIC/A MITJÀ DE TURISME (enginyer tècnic industrial / arquitecte tècnic)


 • Descripció

  TÈCNIC/A MITJÀ DE TURISME (enginyer tècnic industrial / arquitecte tècnic)


 • Organisme

  Consell Insular de Menorca
  Plaça Biosfera, 5
  07703 MAÓ


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  Tindre el permís de conduir B.

  Tindre el nivell B2 de coneixements de català o superar una prova prèvia del nivell exigit.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o trobar-se en alguns dels supòsits previstos en l'article 57 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP).
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits els 16 anys i no excedir, si és procedent, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver estat separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a la funció pública.
  e) Estar en posició de la titulació mínima requerida i dels altres requisits que s'establisquen en el catàleg de llocs de treball o, si no hi ha, a la convocatòria del lloc de la borsa de la qual volen formar part. Les persones aspirants d'altres estats que es troben en els supòsits de l'article 57 de l'EBEP hauran d'estar en possessió d'alguns dels títols reconeguts a Espanya, d'acord amb el que establix la normativa vigent en la matèria. Així mateix, hauran de demostrar coneixements suficients de castellà i de català, per la qual cosa se'ls podrà exigir la superació de proves de coneixements d'estes llengües.
  f) No patir cap malaltia o discapacitat física o psíquica que impedisca l'exercici normal de les funcions corresponents al lloc de la borsa de la qual volen formar part, sense perjuí de l'examen posterior específic per al lloc a cobrir que acredite que està capacitat per al desenvolupament normal de les funcions pròpies d'este.
  g) No trobar-se inclòs en cap de les causes d'incompatibilitat previstes en la legislació per a l'exercici del càrrec.
  h) Acreditar, si és el cas, el requisit de coneixements de llengua catalana indicat per al lloc de la borsa de la qual volen formar part. Els mencionats coneixements hauran de ser acreditats per mitjà de l'aportació del títol o certificat oficial corresponent, expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública, o expedit o homologat per l'òrgan competent de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, o bé per mitjà de la superació d'una prova específica que es convocarà abans d'iniciar el procés de proves que han de superar-se per a accedir a la borsa corresponent. No obstant això, als aspirants que superen esta prova els serà aplicable el Reglament d'ús de llengua catalana del Consell Insular de Menorca.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen per a esta convocatòria han de fer-se efectius en la c/c ES42 0487-2215-25-2000001170 del Consell Insular de Menorca del Banco Mare Nostrum (BMN) o en el Servici d'Atenció al Ciutadà de Maó o Ciutadella. Queden exemptes les persones que es troben en situació de desocupació.


 • Places

  Descripció de les places

  Torn lliure


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a participar en el procediment selectiu es formularan en document normalitzat, al qual s'adjuntarà la documentació següent:

  a) Acreditació de la nacionalitat: fotocòpia del document nacional d'identitat de la persona sol·licitant o, si no té la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat i que autoritze a treballar.

  b) Original o fotocòpia compulsada del títol exigit per a prendre part en la convocatòria o resguard d'haver abonat els drets per a la seua expedició. Si la titulació figura en una llengua diferent de la catalana o la castellana (llengües oficials de les Illes Balears), s'ha d'aportar el títol traduït per un intèrpret jurat en alguna d'estes dos llengües.

  c) Original o fotocòpia compulsada del document que acredite estar en possessió del canet de conduir B.

  d) Original o fotocòpia compulsada del document que acredite estar en possessió del nivell B2 de coneixements de català.

  e) Resguard d'haver abonat els drets d'examen que s'establixen en la base primera d'estes bases o justificant de trobar-se en situació de desocupació dins del termini de presentació de sol·licituds.

  f) Currículum vitae, amb el contingut següent mínim: dades personals, titulació exigida en la convocatòria i mèrits que s'al·leguen. En l'apartat d'experiència professional cal especificar el nom dels centres de treball, les categories professionals exercides i el temps de prestació de servicis. En l'apartat de formació cal especificar el nom del centre formatiu i la duració o els crèdits de cada acció formativa. (No s'ha d'adjuntar cap document dels mèrits que s'al·leguen; estos se sol·licitaran segons el que establix la base quarta, Valoració de mèrits).


 • Lloc de presentació

  En el Registre General del Consell Insular de Menorca (oficines d'atenció al ciutadà, situades en la plaça de la Biosfera, 5, de Maó, i en la plaça de la Catedral, 5, de Ciutadella). També es podrà presentar la documentació en la forma establida en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjuí dels altres mitjans previstos en la norma.

  Si la sol·licitud es presenta en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert perquè puga ser datada i segellada abans de ser certificada. Si no es fa d'esta manera, no es podrà considerar com presentada en eixa data.

  En el cas de presentar la sol·licitud en un lloc diferent del Registre General del Consell Insular de Menorca, la persona interessada ho ha de comunicar al Consell Insular de Menorca per mitjà de fax (971352483).


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.cime.es/tauler/edictes.aspx?IDIOMA=2&TIPO=3


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar