Detall

Intendent de la policia local.


 • Descripció

  Intendent de la policia local.


 • Organisme

  Moncofa
  Plaza Constitución, 1
  Tel:964580421
  Fax:964580348


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió de la titulació universitària de grau, o tindre complides les condicions per a obtindre en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies, l'equivalència haurà de ser reconeguda per l'administració competent i degudament acreditada en este sentit pels aspirants.
  c) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadros i barems d'exclusions mèdiques continguts en l'annex de l'Orde de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques.
  d) Tindre complits 18 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació, edats ambdues referides al dia que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  e) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B i que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potència/pes no superior a 0,16 Kw/Kg, per a permisos de conducció de motocicletes obtinguts abans del 8 de desembre de 2009 (Reglament general de conductors, aprovat per RD 772/1997 de 30 de maig) o A2 que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 35 kw i una relació potència/pes màxima de 0,2 kw/kg i no derivades d'un vehicle amb més del doble de la seua potència, per als obtinguts a partir de l'esmentada data (Reglament general de conductors vigent, aprovat per RD 828/2009 de 8 de maig).


 • Taxa ordinària

  45,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa per drets d'examen serà satisfeta mitjançant autoliquidació.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/BONIFICACIONS

  - Quedaran exempts del pagament de les taxes les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.
  - Les persones en situació de desocupació, tindran una bonificació del 90% sobre l'import total de la taxa. La situació de desocupació s'acreditarà mitjançant certificació expedida per l'oficina d'ocupació competent.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Torn lliure.

  Aquesta plaça està classificada en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, enquadrades en l'escala tècnica, categoria intendent, grup A, subgrup A2, i dotada amb les retribucions bàsiques, complementàries i les altres que corresponguen de conformitat amb la legislació vigent i acords municipals i incloses en l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de Moncofa de 2017.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu es dirigiran a l'alcalde president de la corporació, i caldrà utilitzar la instància que s'adjunta a les bases com a annex V.

  Per a ser admés a les proves selectives, serà suficient que les persones aspirants manifesten en les instàncies que reuneixen totes les condicions exigides en les bases, referides a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, que hagen abonat els drets d'examen i es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa.

  Els aspirants hauran d'adjuntar a la seua instància:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat compulsada.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen d'acord amb l'ordenança fiscal.


 • Lloc de presentació

  En el registre general d'entrada de l'Ajuntament o en la forma que determine l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://moncofa.com/personal/


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar