Detall

Tècnic/a especialista en Informàtica.


 • Descripció

  Tècnic/a especialista en Informàtica.


 • Organisme

  Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964355100
  Fax:964355378


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea. També podran participar siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  L'accés a l'ocupació pública, s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què s'aplique la lliure circulació dels treballadors.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol de Grau Mitjà en Formació Professional en la branca informàtica, o equivalent, o tenir complides les condicions per a obtindre'l en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, o títol superior que acredite per raó de la seua especialitat o pla d'estudi coneixements en matèria d'informàtica.
  Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar estar en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que acredite, si és el cas, l'homologació del títol.
  e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  Amb el document de "Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives d'Ingrés en la Funció Pública Local. Autoliquidació", ja emplenat i imprés, s'efectuarà el pagament dels drets d'examen, en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores, que consten en la part lateral de la sol·licitud d'admissió a les proves selectives.


 • Documentació / Informació

  Qui desitge participar en aquestes proves selectives, haurà de presentar emplenat el document de "Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives d'Ingrés a la Funció Pública. Autoliquidació", d'acord amb model oficial, que s'haurà d'imprimir des de l'apartat corresponent de la pàgina web de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana:
  www.castello.es.

  Cada document d'autoliquidació tindrà assignat un número de referència identificatiu que serà diferent per a cadascuna de les sol·licituds.

  En les dependències de l'Excm. Ajuntament de Castelló (Punts d'Informació Multimèdia), es posarà a disposició dels interessats que ho requerisquen els recursos informàtics suficients per a accedir a la pàgina web mencionada, omplir el document imprimir-lo.

  Juntament amb el document de "Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives d'Ingrés en la Funció Pública Local. Autoliquidació", les persones aspirants hauran de presentar l'Annex II, "Full d'Autobaremació" emplenat.

  Pera ser admesos i participar en les proves selectives, les persones sol·licitants hauran de manifestar en les seues instàncies que reuneixen tots i cada un dels requisits que s'hi exigeixen, en relació sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies.
  Les condicions expressades hauran de mantindre's al llarg del procés selectiu durant el qual les persones interessades podran ser requerits per a efectuar les comprovacions que s'estimen oportunes.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament (pl. Major, núm. 1) o en els registres de les Juntes de districte Nord (pl. Primer Molí), districte Sud (c. Ricardo Català cantonada amb c. Joaquín Márquez), districte Est (av. Germans Bou, núm. 17), districte Oest (pl. d'Espanya s/n, antiga estació Renfe) i districte Marítim (Passeig Bonavista, núm. 28), o de la manera prevista en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=9&cod2=93&con=51425


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar