Detall

Metge/metgessa de família EAP (OPO 2014-15-16)


 • Descripció

  Metge/metgessa de família EAP (OPO 2014-15-16)


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Nomenament)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol de metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària o la certificació prevista en l'article 3 del Reial decret 853/1993, de 4 de juny.


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com d'aquells estats als quals en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què esta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret d'acord amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, hi podran participar el cònjuge de les espanyoles i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.

  b) Tindre complits setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

  c) Posseir dins del termini de sol·licituds especificat en aquesta convocatòria el títol de metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària o la certificació prevista en l'article 3 del Reial decret 853/1993, de 4 de juny. Així mateix, podran presentar-se els que posseïsquen algun dels títols, certificats o diplomes a què fa referència l'article 30 de la Directiva 93/16/CEE, l'enumeració dels quals figura en l'apartat 1 de la comunicació 96/C363/04, de la Comissió Europea, o siguen titulars de les certificacions previstes en l'article 36.4 de la directiva esmentada. En tot cas, aquest títols, diplomes o certificats hauran de ser prèviament reconeguts pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

  d) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les tasques que es deriven del corresponent nomenament, capacitat que s'acreditarà en el termini requerit en aquesta convocatòria per mitjà de certificat mèdic, i la presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit.

  e) No haver sigut separat/ada, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat/ada disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.
  Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes, en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.

  f) Haver ingressat la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt/a.

  g) No tindre plaça en propietat de la mateixa categoria i especialitat en el Sistema Nacional de Salut.


 • Taxa ordinària


  26,59 €


  Descripció de la taxa

  1. Via telemàtica, amb certificat digital a través de la pàgina web http://www.san.gva.es/web/dgrhs/concurso-oposicion).

  2. Via presencial, una vegada omplida i imprimida la sol·licitud sense certificat digital a través de la pàgina web (http://www.san.gva.es/web/dgrhs/concurso-oposicion), s'abonarà la taxa en una de les entitats bancàries col·laboradores establides en la dita sol·licitud.

  L'acreditació del pagament de la taxa es realitzarà, en el cas de no estar-ne exempt/a, per mitjà de la validació mecànica de la sol·licitud, realitzada per l'entitat col·laboradora en què es realitze l'ingrés, o per mitjà de certificació expedida per esta en què figure l'import i la data de l'ingrés.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS

  Estaran exempts del pagament de la taxa:
  - El personal que acredite la seua condició de persona amb diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 %.
  - El personal que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria especial o de família monoparental de categoria especial.
  - Les víctimes d'actes de violència, la condició de les quals siga acreditada pels mitjans previstos en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  BONIFICACIONS

  - El personal que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria general o de família monoparental de categoria general gaudirà d'una bonificació del 50 % de la taxa.

  Amb caràcter general, gaudiran d'una bonificació del 10 % de l'import de la taxa que els corresponga pagar els participants que realitzen la presentació de la sol·licitud i el pagament de la taxa, en el cas de no estar-ne exempts, per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  190

  Descripció de les places

  Torn accés lliure: 176
  Torn diversitat funcional igual o superior 33 %: 14


 • Documentació / Informació


  Les persones interessades a participar en el concurs oposició han d'emplenar la sol·licitud que figura en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públicahttp://www.san.gva.es/web/dgrhs/concurso-oposicion, per algun dels mitjans següents:

  1. Amb certificat digital, a través de la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública http://www.san.gva.es/web/dgrhs/concurso-oposicion, la persona interessada, seguint les instruccions que hi figuren, podrà emplenar la sol·licitud, pagar la taxa, en el cas de no estar-ne exempt/a, i registrar la sol·licitud per via telemàtica.

  2. Sense certificat digital, la persona interessada:
  - Ha d'omplir la instància que figura en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública http://www.san.gva.es/web/dgrhs/concurso-oposicion.
  - Ha d'imprimir els tres exemplars dels quals consta la sol·licitud.
  - Ha de pagar la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt/a, en una de les entitats bancàries col·laboradores establides en la sol·licitud, per mitjà de la presentació dels tres exemplars, els quals ha de segellar l'entitat bancària. Un dels exemplars quedarà en poder de l'entitat.
  - Ha d'entregar els altres dos exemplars en una de les unitats de registre especificades en el punt 3.3.
  L'acreditació del pagament de la taxa s'ha de fer, en cas de no estar-ne exempt/a, per mitjà de la validació mecànica de la sol·licitud, realitzada per l'entitat col·laboradora en què es realitze l'ingrés, o per mitjà d'una certificació expedida per aquesta en què figure l'import i la data de l'ingrés.


  ATENCIÓ
  En els dos casos, la documentació que acredite els requisits per a participar en la quota de persones amb diversitat funcional, així com als efectes d'exempció o minoració de la taxa de participació per ser membre de família nombrosa general o especial, o de família monoparental general o especial, o víctima de violència sobre la dona, s'ha d'aportar físicament durant el termini de presentació de sol·licituds als registres especificats en la base 3.2 d'aquesta resolució, per mitjà de l'entrega de la fotocòpia compulsada, en el seu anvers i revers.

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT
  La quota de persones amb diversitat funcional només estarà inclosa en el sistema d'accés pel torn lliure.

  L'òrgan tècnic de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho sol·liciten, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de l'exercici. Aquestes adaptacions no podran desvirtuar el caràcter de les proves, la finalitat de les quals és valorar l'aptitud dels aspirants per a les funcions pròpies de la categoria a què concorren.


 • Lloc de presentació

  En les unitats de registre de les següents dependències administratives:
  - 03001Alacant: c/ Girona, núm. 26.
  - 03801 Alcoi: plaça d'Espanya, núm. 2.
  - 12001 Castelló de la Plana: c/ Hort Corders, núm. 12.
  - 46008 València: av. Ferran el Catòlic, núm. 74.

  També podran presentar-se en qualsevol dels registres generals dels departaments de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, o per mitjà de qualsevol de les formes previstes en la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=OPOS_SAN_SIN_CERT&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=66558


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=OPOS_SAN_CERT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=66558


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar