Detall

Policia local


 • Descripció

  Policia local


 • Organisme

  Monòver/Monóvar
  Plaça de la Sala, 1
  Tel:966960311
  Fax:965470955


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser una persona estrangera en els termes de l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, d'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior o equivalent, o complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  c) No patir malaltia ni defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que es recullen en l'annex I d'aquestes bases, i tindre una estatura mínima de 1,65 metres per als hòmens i 1,60 metres per a les dones.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat la persona aspirant, mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de l'Administració local, ni trobar-se inhabilitada per a l'exercici de funcions públiques, i no tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  f) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques que no sobrepassen els 25 kw o una relació potència/pes no superior a 0,16 kw/kg.
  g) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  h) Haver superat les proves físiques, psicotècniques i el reconeixement mèdic en processos selectius per a cobrir places en propietat i/o en convocatòries de borses de treball en lloc d'agent de la Policia Local a ajuntaments de la Comunitat Valenciana, amb una validesa màxima de TRES anys des de la data de realització de les proves (justificat
  mitjançant certificat de l'ajuntament corresponent).


 • Documentació / Informació


  Les persones interessades a participar en la convocatòria, podran obtindre la instància al Registre de l'Ajuntament de Monòver, o descarregar-la de la pàgina web de l'Ajuntament http://www.monovar.es). En les instàncies, les persones aspirants manifestaren que reuneixen totes les condicions i requisits que s'exigeixen en la base tercera de la convocatòria, referides a la data de terminació del termini de presentació d'instàncies, i es dirigiran a la persona titular de l'alcaldia presidència de l'Ajuntament de Monòver.

  Juntament amb la instància s'haurà d'aportar la documentació següent:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat o del passaport.
  - Titulació acadèmica exigida (original o còpia compulsada).
  - Documentació acreditativa d'estar en possessió dels permisos de conducció que s'exigeixen.
  - Documentació justificativa dels mèrits que s'hagen de valorar en la fase de concurs. Si són fotocòpies hauran d'estar compulsades degudament.
  - Certificat acreditatiu d'haver superat les proves físiques, psicotècniques i reconeixement mèdic en processos selectius, per a cobrir places en propietat i/o en convocatòries de borses de treball en llocs d'agent de la Policia
  Local a ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

  Tota documentació que s'aporte s'haurà de presentar en original o fotocòpia compulsada. Tots els mèrits que s'al·leguen i no s'acrediten documentalment en el període previ a l'últim dia de presentació d'instàncies, no es tindran en
  compte.


 • Lloc de presentació

  Al Registro d'Entrada de l'Ajuntament o per qualsevol de les maneres previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) A qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.monovar.es/bolsa-de-trabajo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar