Detall

Cos Superior tècnic d'arquitectura, A1-18, torn de promoció interna general i torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional, convocatòria 15/16.


 • Descripció

  Cos Superior tècnic d'arquitectura, A1-18, torn de promoció interna general i torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional, convocatòria 15/16.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Oposició : Qüestionari de l'exercici

 • Procés selectiu

  PROMOCIÓ INTERNA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol universitari d'Arquitectura, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari.


 • Requisits especifics

  No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera del cos superior tècnic d'arquitectura, A1-18.


 • Requisits generals

  - Ser personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat dels cossos a què es fa referència en aquest apartat per a cada una de les modalitats, i haver prestat serveis efectius durant almenys dos anys com a personal funcionari de carrera en el cos o l'escala des dels quals s'accedeix, tal com estableix l'article 119 d'aquesta llei.

  Les modalitats d'accés a la promoció interna tindran en cada cas, la procedència següent:

  - Modalitat A. Promoció interna vertical: personal funcionari de carrera que pertanga al Cos A2-17 (Cos superior de Gestió en Arquitectura, de l'annex I de la llei 10/10 de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana).

  - Modalitat B. Promoció interna horitzontal: personal funcionari de carrera que pertanga a un altre cos o escala del mateix subgrup de classificació professional (qualsevol subgrup A1 de l'annex I de la llei excepte l'A1-18).

  - Modalitat C. Promoció interna mixta: personal funcionari de carrera que pertanga a qualsevol cos o l'escala del subgrup A2 de l'annex I de la llei excepte el Cos A2-17 corresponent a l'accés per promoció interna vertical.

  El personal funcionari de carrera que no haja pogut ser integrat en els cossos que estableix l'annex I de la llei, podrà igualment accedir al Cos A1-18 mitjançant promoció interna mixta si pertany al subgrup A2 o per promoció interna horitzontal si pertany al subgrup A1.


 • Taxa ordinària

  28,19 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa s'ha de justificar mitjançant el justificant corresponent que l'entitat bancària emetrà atenent la modalitat de pagament que trie la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/DESCOMPTES

  - Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a això, en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica, s'assenyalarà amb una ics (X) «Diversitat funcional».
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a això, en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica, s'assenyalarà amb una ics (X) «Família nombrosa especial».
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a això, en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica, s'assenyalarà amb una ics (X) «Família nombrosa general».
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició per qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això, s'assenyalarà amb una ics (X) l'apartat «Altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es faça per mitjans telemàtics.

  Les persones que superen finalment les proves selectives i hagen sol·licitat una de les exempcions establides en la base anterior hauran de presentar fotocòpia compulsada dels documents acreditatius d'aquesta exempció. En el cas que no es presenten en el termini que s'assenyala en la base 11, no podran ser anomenades personal funcionari de carrera de la Generalitat, sense perjudici de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.


 • Places

  Nombre de places

  10

  Descripció de les places

  - Promoció interna general: 9
  - Promoció interna persones amb diversitat funcional: 1


 • Documentació / Informació

  - Sol·licitud presencial: amb el model que figura en l'annex IV i que se'ls facilitarà a les oficines públiques que s'assenyalen en l'annex V o en el portal de l'administració de la Generalitat «Http:// www.gva.es» (apartat: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Direcció General de Funció Pública Oposicions i concursos).

  - Sol·licitud telemàtica: amb el formulari habilitat en el portal de l'administració de la Generalitat «Http://www.gva.es» (apartat: Atenció al ciutadà Guia PROP Ocupació pública Descripció: "Cos superior tècnic d'arquitectura, A1-18, convocatòria 15/16" Tramiteu amb certificat).


 • Lloc de presentació

  - Sol·licitud presencial: s'ha de presentar en les oficines públiques que figuren en l'annex V, una vegada s'haja omplit i abonat la taxa. També es podran presentar de la manera prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Sol·licitud telemàtica: s'ha de presentar per Internet mitjançant la firma electrònica, una vegada s'haja omplit el formulari i efectuat el pagament telemàtic de la taxa. No seran vàlides les sol·licituds que, encara que s'hagen pagat, no s'hagen firmat electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=66605 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar