Detall

Ajudant de la unitat d'auditoria de sistemes d'informació (Convocatòria 02/2017).


 • Descripció

  Ajudant de la unitat d'auditoria de sistemes d'informació (Convocatòria 02/2017).


 • Organisme


  Sindicatura de Comptes
  C/ SANT VICENT, 4
  46002 València
  Web: http://www.sindicom.gva.es/


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Nomenament)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Nacionalitat: Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea, o ser nacional d'un estat al qual es puga aplicar la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la nacionalitat que tinga, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'algun dels estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en el qual es puga aplicar la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, poden participar els seus descendents i els del cònjuge, que tinguen menys de vint-i-un anys o que en tinguen més però visquen al seu càrrec.
  b) Edat: Tindre complits els 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.
  c) Titulació Estar en possessió del títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o un d'equivalent, o bé el títol universitari oficial de grau, o tindre complides les condicions per a obtindre'l abans de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació .
  d) Capacitat: No patir cap malaltia ni estar afectat per una limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents dels llocs oferits.
  e) Habilitació: No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics, per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haguera estat separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en una situació equivalent, ni haver sigut sotmés a una sanció disciplinària, o equivalent, que impedisca, en l'estat al qual pertany i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  18,80 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en el compte del banc Sabadell, IBAN ES66 0081 0693 6000 0224 8428, del qual és titular la Sindicatura de Comptes. El pagament de la taxa s'ha d'acreditar per mitjà del justificant oportú que emetrà l'entitat bancària atenent la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  - Les persones amb diversitat funcional igual al 33 % o superior. Han d'adjuntar a la instància de participació, la certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o dels òrgans competents d'altres administracions públiques que acredite un discapacitat igual al 33 % o superior.
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Han d'adjuntar el títol de família nombrosa en vigor, expedit per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o pels òrgans competents d'altres administracions públiques.
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) en l'apartat d'exempcions «Altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  BONIFICACIONS
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) en l'apartat de bonificacions «Família nombrosa general» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació del subapartat 5.2.3, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es faça per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  - Promoció interna: 1
  - Accés lliure: 1


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds s'han d'adreçar al síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

  Qui vulga participar en aquestes proves selectives ha d'omplir la sol·licitud, d'una de les maneres següents:

  - Sol·licitud presencial: a través del model que figura en l'annex III, que l'han de presentar en el Registre d'Entrada de la Sindicatura de Comptes, situat al carrer Sant Vicent, núm. 4, 46002 València.
  - Sol·licitud telemàtica: a través del formulari habilitat en la pàgina web de la Sindicatura de Comptes:
  http://www.sindicom.gva.es/ (apartat «Portal de transparència, organització i personal, ocupació pública», descripció: ajudants de la unitat d'auditoria de sistemes d'informació).

  Els aspirants, en l'ompliment de la seua sol·licitud, han d'observar les instruccions següents:
  - Els aspirants que accedisquen pel torn d'accés lliure, en l'apartat número 29 de l'imprés de sol·licitud presencial, «Manera d'accés» han d'assenyalar una ics (X) sobre la lletra «L».

  - Els aspirants que accedisquen pel torn de diversitat funcional, en l'apartat número 29 de l'imprés de sol·licitud presencial, «Manera d'accés» han d'assenyalar amb una ics (X) la lletra «D».

  PERSONAL AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
  En la sol·licitud telemàtica, les persones amb diversitat funcional que sol·liciten mesures d'adaptació han de marcar les caselles habilitades a aquest efecte en l'apartat 25 «Diversitat funcional». Quan aquest personal sol·licite mesures d'adaptació, han d'assenyalar amb una ics (X), en la casella número 30 de la sol·licitud presencial, el tipus de diversitat funcional: (F) Física, (P) Psíquica, (S) Sensorial. Poden sol·licitar les mesures d'adaptació que necessiten previstes en els apartats 31 i 32 de l'imprés de sol·licitud presencial, d'acord amb la classificació següent:
  1. Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes.
  2. Ampliació del temps de durada de la prova. Per a poder dur a terme aquesta mesura d'adaptació, els aspirants han d'acompanyar obligatòriament el certificat expedit per l'òrgan oficial competent, que especifique el diagnòstic i el temps (nombre de minuts) d'ampliació que sol·licita.
  3. Augment de la grandària dels caràcters del qüestionari, per dificultat de visió.
  4. Necessitat d'intèrpret a causa de sordesa.
  5. Unes altres, i s'han d'especificar quins en el tràmit que s'habilitarà a aquest efecte.

  NACIONALITAT
  - Les persones de nacionalitat diferent a l'espanyola han d'omplir els apartats 10 a 15 de la sol·licitud presencial. En cas de sol·licitud telemàtica, s'han d'omplir les caselles dels apartats 9 a 12 «Dades de residència».

  - Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i que, d'acord amb la base 7.7, estiguen exempts de fer la prova de castellà, ho han de fer constar amb una ics (X) en l'apartat 35 de la sol·licitud presencial o en l'apartat 30 de la sol·licitud telemàtica.


 • Lloc de presentació

  - Sol·licitud presencial: la persona interessada ha de presentar la sol·licitud en el registre d'aquesta institució, que estarà obert al públic els dies laborables, de dilluns a divendres, de les 9 hores a les 14 hores, i que té la seu en el núm. 4 del c/ Sant Vicent, 46002 València, o de la manera establida en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Sol·licitud telemàtica: la persona interessada ha de presentar la sol·licitud a través d'Internet, per mitjà de la signatura electrònica, una vegada s'haja omplit el formulari i s'haja efectuat el pagament de la taxa. S'ha d'adjuntar un document PDF amb el justificant de pagament emés per l'entitat bancària. En cas que siga procedent l'exempció o la bonificació del pagament de la taxa perquè concorre algun dels supòsits previstos en la base 5.2, s'ha d'adjuntar un PDF amb els documents acreditatius d'aquesta exempció.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.sindicom.gva.es/web/valencia.nsf/documento/opos_t


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar