Detall

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Anatomia Patològica d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.


 • Descripció

  Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Anatomia Patològica d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Llista definitiva d'adjudicacions. Termini de recurs)

 • Procés selectiu

  CONCURS DE TRASLLATS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol de facultatiu o facultativa especialista en Anatomia Patològica.


 • Requisits generals

  A) Participació obligatòria.
  El personal estatutari fix que haja obtingut el seu reingrés amb caràcter provisional en una plaça de la categoria i especialitat objecte d'aquesta convocatòria està obligat a participar en aquest concurs de trasllats.
  B) Participació voluntària.
  Podrà participar voluntàriament en aquest concurs de trasllats el personal estatutari fix amb nomenament en propietat en la categoria i especialitat objecte d'aquesta convocatòria, siga quin siga el servei de salut del qual depenga.
  Requisits del personal estatutari fix per a ser admés al concurs:
  a) El personal en actiu o amb reserva de plaça ha d'haver pres possessió de la seua plaça actual o de la que té reservada almenys un any abans de la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds d'aquest concurs. En el cas que la persona aspirant haja obtingut una destinació mitjançant el procediment de redistribució d'efectius, no serà exigible aquest requisit.
  b) El personal en situació diferent a la d'actiu i sense reserva de plaça ha de reunir els requisits necessaris per al seu reingrés al servei actiu l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.
  Els requisits exigits per a participar en aquest concurs s'han de mantindre al llarg de tot el procés, és a dir, fins al moment de la presa de possessió en la plaça de nova adjudicació.


 • Places

  Nombre de places

  14

  Descripció de les places

  - Hospital General Universitari d'Alacant i centre d'especialitats (codi 1200): 2
  - Hospital General Universitari de Castelló i centre d'especialitats (codi 1503): 5
  - Hospital General Universitari d'Elx i centre d'especialitats (codi 1219): 1
  - Hospital General Universitari d'Elda - Virgen de la Salud i centre d'especialitats (codi 1215): 3
  - Hospital Francesc de Borja de Gandia i centre d'especialitats (codi 954): 1
  - Hospital de la Marina Baixa de la Vila Joiosa i centre d'especialitats (codi 1229): 1
  - Hospital Universitari de la Plana i centre d'especialitats - Vila-real (codi 1501): 1


 • Documentació / Informació

  Cada concursant haurà d'omplir la seua sol·licitud ajustant-se necessàriament al model publicat com a annex III. Així mateix, hauran d'omplir el full de petició de places, segons el model publicat com a annex IV, indicant per ordre de preferència les destinacions que sol·liciten. També haurà d'aportar-se autobarem conforme a l'annex V.
  Junt amb la sol·licitud, totes les persones participants han d'aportar fotocopia compulsada dels documents següents:
  a) Nomenament de personal estatutari fix en la categoria a què es concursa.
  b) Qualsevol altre nomenament de què es pretenguen fer valdre els serveis prestats segons el barem.
  c) En el cas de serveis prestats en centres diferents d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, certificat d'aquests amb expressió de la categoria, expedida per l'òrgan competent.
  d) Diplomes o certificats de cursos i altres mèrits arreplegats en el barem.
  e) Els que es troben en situació de servei actiu o amb reserva de plaça han d'aportar, a més, la diligència de presa de possessió de l'última plaça exercida en propietat.
  f) Els que estiguen en situació d'excedència han d'aportar, a més, la resolució d'excedència.
  g) Els que estiguen en situació de reingrés al servei actiu amb caràcter provisional han d'aportar, a més, la resolució de reingrés al servei actiu amb caràcter provisional.
  h) Els que procedisquen de redistribució d'efectius han de presentar la resolució que acredite l'obtenció de l'última plaça exercida amb destinació definitiva.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds, dirigides al director general de Recursos Humans i Econòmics, i degudament omplides, es podran presentar en les unitats de registre de les dependències administratives següents:
  - 03001 Alacant: carrer de Girona, núm. 26.
  - 03801 Alcoi: plaça d'Espanya, núm. 2.
  - 12001 Castelló: carrer de l'Hort dels Corders, núm. 12.
  - 46008 València: gran via Ferran el Catòlic, núm. 74.
  També poden presentar l'esmentada documentació en qualsevol dels registres generals dels departaments de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, o mitjançant qualsevol de les formes previstes en la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, advertint-se que tant en la instància com en el full de petició de places ha de figurar el segell de Registre.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es/web/dgrhs/concurso-de-traslados/-/asset_publisher/i1gS/content/2017_facultativo-a_especialista_anatomia_patologica?redirect=http%3A%2F%2Fwww.san.gva.es%2Fweb%2Fdgrhs%2Fconcurso-de-traslados%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_i1gS%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar