Detall

Cos d'auxili judicial de l'Administració de justícia (Ordre JUS/1164/2017, de 24 de novembre)


 • Descripció

  Cos d'auxili judicial de l'Administració de justícia (Ordre JUS/1164/2017, de 24 de novembre)


 • Organisme


  Ministeri de Justícia
  San Bernardo, 45
  28015 Madrid
  Tel.: 902 007 214
  Web:http://www.mjusticia.es


 • Etapa Actual

  Oposició : (Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  Edat: per a participar en aquest procés selectiu és necessari complir tots els requisits generals assenyalats en la base setena de les bases comunes, amb l'excepció següent referida a l'edat mínima que, a l'empara del que disposa l'article 56.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i atenent les funcions atribuïdes a aquest cos en l'article 478 de la Llei orgànica del poder judicial, i particularment el seu caràcter d'agents de l'autoritat, serà de 18 anys.

  Titulació: estar en possessió, o en condicions d'obtindre'l en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria. Caldrà ajustar-se, a més, al que estableix l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny (BOE de 17 de juny), per la qual s'estableixen equivalències amb els títols de graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
  En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació, a efectes acadèmics i professionals. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.


 • Taxa ordinària


  11,32 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha d'efectuar per algun dels mitjans següents:

  a) Electrònicament, per mitjà del servei d'inscripció en processos - Proves selectives del punt d'accés general,http://administración.gob.es/PAG/ips, al qual es pot accedir directament o a través del portal web del Ministeri de Justícia, www.mjusticia.gob.es (Ciutadans-Ocupació pública) d'acord amb les instruccions que s'indiquen en la convocatòria.
  La constància del correcte pagament electrònic de les taxes estarà avalada pel número de referència complet (NRC), emés per l'AEAT, que ha de constar en el justificant de registre.

  b) En suport paper, s'ha d'ingressar en qualsevol entitat bancària col·laboradora en la recaptació tributària. En la sol·licitud ha de constar que s'ha efectuat aquest ingrés mitjançant validació de l'entitat col·laboradora a través de certificació mecànica o, a falta d'això, de segell i signatura autoritzada d'aquesta en l'espai reservat a aquests efectes.

  c) Les sol·licituds cursades han d'acompanyar el comprovant bancari d'haver ingressat els drets d'examen. L'ingrés es pot efectuar directament en qualsevol oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, o mitjançant una transferència des de qualsevol entitat bancària al compte corrent número ES 62 0182 2370 42 0208000060 a nom de «Tesoro Público, cuenta restringida para la recaudación de tasas en el extranjero».

  Les persones exemptes del pagament de la taxa o que tinguen dret a la reducció d'aquesta han d'acompanyar la sol·licitud amb la documentació acreditativa del dret a l'exempció o reducció.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exemptes del pagament de taxes:
  a) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, que hauran d'acompanyar la sol·licitud del certificat acreditatiu de tal condició.
  No serà necessari presentar aquest certificat quan la condició de discapacitat haja sigut reconeguda en alguna de les comunitats autònomes que figuren en el punt d'accés general. En aquest cas, i sempre que el sol·licitant no s'hi opose, l'òrgan gestor podrà verificar aquesta condició mitjançant l'accés a la Plataforma d'Intermediació de Dades de les Administracions Públiques, oferit a través del Servei Inscripció en Proves Selectives.

  b) Les persones que consten com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria. Seran requisits per al gaudi de l'exempció que, en el termini de què es tracte, no hagen rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, llevat de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, s'ha de sol·licitar en l'oficina dels serveis públics d'ocupació.
  La condició de demandant d'ocupació podrà ser verificada, sempre que el sol·licitant no s'hi opose, per l'òrgan gestor mitjançant l'accés a la Plataforma d'Intermediació de Dades de les Administracions Públiques, oferit a través del Servei Inscripció en Proves Selectives.

  c) Les famílies que complisquen els termes de l'article 12.1.c de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de la família nombrosa, tindran dret a una exempció del 100 per 100 de la taxa els membres de famílies de la categoria especial i a una reducció del 50 per 100, els que siguen de la categoria general. La condició de família nombrosa s'ha d'acreditar mitjançant el títol actualitzat corresponent.
  L'aportació del títol de família nombrosa no serà necessària quan haja sigut obtingut en alguna de les comunitats autònomes que consten en el punt d'accés general. En aquest cas, sempre que el sol·licitant no s'hi opose, l'òrgan gestor podrà verificar aquesta condició mitjançant l'accés a la Plataforma d'Intermediació de Dades de les Administracions Públiques.

  d) Les víctimes del terrorisme, entenent com a tals les persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista i així ho acrediten mitjançant una sentència judicial ferma o en virtut d'una resolució administrativa per la qual es reconega tal condició, el seu cònjuge o la persona que haja conviscut amb una relació d'afectivitat anàloga, el cònjuge del difunt i els fills dels ferits i difunts, d'acord amb la disposició final cinquena de la Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol, que afija una nova lletra a l'apartat cinc de l'article 18 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre.

  La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen o de trobar-se exempt determinarà l'exclusió de l'aspirant. En cap cas, la presentació i el pagament de la taxa dels drets d'examen suposarà la substitució del tràmit de presentació, dins del termini i en la forma adequada, de la sol·licitud.


 • Places

  Nombre de places

  525

  Descripció de les places

  Distribució territorial:

  Comunitat Valenciana
  - Sistema general: 35
  - Reserva persones amb discapacitat: 3

  Les places reservades a persones amb discapacitat que queden desertes no s'acumularan a les de sistema general.
  Els aspirants que opten per la quota de reserva per a persones amb discapacitat no podran participar per la resta de places del sistema general.


 • Documentació / Informació

  Les persones que vulguen participar en aquest procés selectiu han d'omplir el model oficial de sol·licitud d'admissió a proves selectives en l'Administració de justícia (model 790- codi 007 en la part superior del qual figura «Sol·licitud d'admissió a proves selectives de l'Administració de justícia i liquidació de la taxa de drets d'examen»), que estarà disponible en el punt d'accés general (www.administracion.gob.es), en castellà i en les altres llengües oficials de les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes que oferisquen places podran crear un enllaç des de les seues respectives pàgines web a aquest formulari.

  La presentació per aquest mitjà permetrà:
  - La inscripció en línia del model oficial.
  - Annexar documents a la sol·licitud.
  - El pagament electrònic de les taxes.
  - El registre electrònic de la sol·licitud.

  La sol·licitud s'ha de dirigir a la Secretaria d'Estat de Justícia. La no-presentació d'aquesta dins del termini i en la forma adequada suposarà l'exclusió de l'aspirant.


 • Lloc de presentació


  La presentació de la instància s'ha d'efectuar per algun dels mitjans següents:
  a) Electrònicament, per mitjà del servei d'inscripció en processos - Proves selectives del punt d'accés general,http://administración.gob.es/PAG/ips, al qual es pot accedir directament o a través del portal web del Ministeri de Justícia, www.mjusticia.gob.es (Ciutadans-Ocupació pública) d'acord amb les instruccions que s'hi indiquen.

  b) En suport paper, en el Registre General del Ministeri de Justícia, C/ Bolsa, núm. 8, 28071 Madrid, o en els registres de les delegacions i subdelegacions del Govern de l'Administració general de l'Estat, així com en qualsevol dels òrgans previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Excepcionalment, també es podrà utilitzar aquesta via quan resulte impossible la inscripció electrònica per raons tècniques.
  En aquest cas, la sol·licitud s'ha de dirigir a la Unidad EA0010560-Procesos Selectivos Administración de Justicia Oficina O00011588-Medios Personales. Procesos Selectivos Justicia, i s'ha d'adjuntar a la sol·licitud la declaració que conté l'annex IV de la present convocatòria o, si és el cas, acreditar documentalment la incidència tècnica produïda.

  En el supòsit de remetre's les sol·licituds a través de les oficines de Correus, aquestes hauran de presentar-se en sobre obert, perquè quede constància de la data de presentació.

  c) Les sol·licituds podran cursar-se també a l'estranger presentant-les en les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents. Aquestes s'han d'acompanyar del comprovant bancari d'haver ingressat els drets d'examen.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/va/ciudadanos/empleo-publico/oposiciones-procesos/auxilio-judicial-orden4


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar